r^Km\ volledig werd vastgelegd op de gevoelige plaat door de heer en mevrouw H.&A. Groeneweg. Tevens zal worden getracht ook niet tentoongesteld werk te documenteren Actueel is het werk dat Schmier- mann uitvoerde in de beide kort geleden deels uitgebrande pan den aan de Lange Haven nrs. 74 en 76. (Zie elders in de rubriek "Historie actueel"). ontwerpen voor interieurbeschil deringen. Het museum gaf bij de tentoonstelling een vouwblad met toelichting en zeven afbeel dingen uit. Deze overzichtsten toonstelling deed de Historische Vereniging besluiten het getoon de werk tijdens de tentoonstel ling volledig te documenteren. Dit werd verzorgd door de heren F.L. Geerdes en R.W. Poels, terwijl het tentoongestelde 94 is F X/dOOvV iV-IV vV.- OiiTWtPP Ontwerp voor een glas in lood raai voor het R.K.-weeshuis aan de Hoogstraat (Fo to: A. H. Groeneweg, jan. 1985) "De vier jaargetijden", ontwerpen van I.J.M. Schiienann voor Heck's lunch- rooi te Den Haag. (De luurschilderingen bestaan niet weer) (Foto: A. H. Groe neweg, jan. 1985) v- ÖLA5 iti LOOD ÖE.h£DmeAN6. M.m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 46