DE ALGEMENE NEDERLANDSCHE FASCISTENBOND IN SCHIEDAM H. Noordegraaf Fascisme in Nederland Eind oktober 1922 marcheerden de fascisten met hun zwarte hemden naar Rome. Toen, in de ontstane krisissituatieMusso lini door de koning eindelijk werd aangezocht om minister president te worden, nam deze de nachttrein om zijn troepen achterna te reizen. In de mor gen van 30 oktober kwam hij in Rome aan, en begaf zich di- rekt naar de koning: het fascis tische regime was begonnen. Deze machtsgreep in het gisten de Europa inspireerde ook el ders mensen fascistische organi saties op te richten. Zo ont stond in december 1922 als eer ste fascistische organisatie in Nederland het "Verbond van Actualisten" (WA). Een enigs zins deftige club, bestaande uit intellektuelen en semi- intellektuelen. De eerste uit een reeks van vrijwel allemaal kleine groepjes en partijen, waaraan het Nederlandse fascis me zo rijk was. Het waren H.A. Sinclair de Rochemont en Alfred A. Haightor, die naast anderen, tot de moto ren van het Nederlandse fascis me behoorden. Zij zorgden er voor, dat op 9 december 1927 het eerste nummer van "De Bezem. Fascistisch Weekblad voor Neder land" verscheen. Het was het eerste blad in Nederland, dat zich openlijk fascistisch noem de. Vanaf het begin richtte het zich tot de "kleine man". Ruim een jaar later, op 15 de cember 1928, werd een "Vereeni— ging 'De Bezem'" opgericht. Deze eerste echt-fascistische organisatie, die er niet voor terugdeinsde om agitatie toe te passen, was erop gericht een 'massa-organisatie' te wor den. Iets waarvoor het WA vol strekt niet toe in staat was gebleken. Het was aan de voor avond van de grote ekonomische krisis die het radikale anti- demokratisme een forse duw in de rug zou geven. Naast Sinclair en Haighton trad Jan Baars als leider op. Doch weldra ontstonden er allerlei ruzies tussen deze lieden. Deels van persoonlijke aard (o.a. onderlinge jaloezie) en deels gebaseerd op verschillen in politiek inzicht. Ik bespaar u daarvan het overzicht. Eén van de resultaten was, dat op een door Baars bijeengeroepen vergadering op 29 juni 1932, Baars tot leider werd benoemd van een nieuwe organisatie, de "Algemeene Nederlandsche Fascisten Bond" (ANFB), die zich als de voortzetting van de Fascistenbond "De Bezem" beschouwde. Vanaf 9 juli ver scheen als orgaan het weekblad "De Fascist", dat - om de konti- nuïteit aan te duiden - de jaar gangnummering van "De Bezem" voortzette 52

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 4