onderzoek of ze ook wapens mee gebracht hadden. Zij verwezen naar recente gebeurtenissen in Overschie, waar fascisten bij rellen van wapens gebruik hadden gemaakt. "Als de politie de fascisten niet fouilleert, zullen wij het wel doen". De eerste moeilijkheden ontston den, toen de eerste zwartgehem- de jongeren verschenen. In vechthouding stonden de kommu- nisten en fascisten tegenover elkaar. Er verschenen twee poli tiemannen om de groepen uiteen te houden. De kommunisten rie pen: "De politie beschermt fas cisten die met revolvers in de zakken lopen. Het gaat om een betoging van het eenheids front van het proletariaat te- 'gen het fascisme". De politie ontkende dat de fas cisten wapens bij zich hadden. Inmiddels was er een derde agent bijgekomen. Slechts met grote moeite wisten zij zich te hand haven. En daar was al de eerste worsteling tussen een agent en een kommunist. Er kwam poli- tieversterking. Een groepje fascisten, dat omsingeld was, werd ontzet. Het was inmiddels acht uur, doch de kommunisten weigerden nog steeds achteruit te gaan. Nu greep de politie in. Ze voer de een charge uit met de gummi stok. Er vielen wederzijds ge voelige klappen. De hoofdinspek- teur werd met een stuk pijp tegen de knie geslagen. Er viel een schot toen de hoofdinspek- teur een man die met een gas- pijp gegooid had tot stilstaan wilde nopen. Vele belangstellen den konden zien hoe het de poli tie lukte om Plein Eendracht schoon te vegen om vervolgens de hele avond door de politie bezet te worden. De Tuinlaan werd afgezet. Tegen achten was de auto met Jan Baars (de Heer Baars, schrijft de krant) gearriveerd. Deze werd met stenen bekogeld. Een verwoed fascistenhater trok een schoen van zijn voet en wierp die naar de auto. "Deze vloog door het geopende portier raam naar binnen en door de achterruit naar buiten. De heer Baars werd even aan den schou der geraakt. De man, die gewor pen had, pakte zijn schoen, die op straat lag, en maakte ijlings dat hij wegkwam". Tegen half negen waren de kommu nisten uit het centrum van de stad verwijderd. Het was tegen die tijd, dat in de voor driekwart gevulde zaal kameraad C.J. van Knotsen- borg, leider van de afdeling Rotterdam, de vergadering open de. Hij verzocht alle aanwezi gen om rustig op de stoel te blijven zitten. Vervolgens trok Jan Baars van leer: De fascisten hadden in Italië de bezem gehaald door alles wat parasiteerde ten koste van land en volk. Dat willen de Nederlandse fascisten ook. Dat is pas Christelijke poli tiek. We willen een regering die de kapaciteit heeft om te regeren. Het is ook de Neder landse regering die niets doet tegen het overstromen van ons land door vreemde arbeidskrach ten. Vervolgens hield Baars een be toog voor samenwerking tussen 55

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 7