kapitaal, intellekt en arbeid. Deze moesten samenwerken in korporaties, die voor een deel verordenende bevoegdheden moes ten krijgen. Omdat de politie verzocht had om de vergadering nog bij dag licht te beëindigen vond er geen diskussie plaats. Baars lichtte nog toe, dat de fascis ten tegen overheidsbedrijven waren. Baars erkende daarmee dus het privé-eigendom. Doch hij voegde daar wel aan toe, dat kapitaal een middel moest zijn. Wie het misbruikte, moest de macht erover ontnomen worden. Dat was het dan. Om ongeveer kwart over tien werd de verga dering gesloten met het zingen van het Nederlandse Fascisten lied en het Wilhelmus. Tijdens de vergadering was het buiten rustig gebleven. Wel was er veel publiek op de been. Af en toe arriveerden bij het gebouw auto's waaruit 4 of 5 fascisten stapten. Want ze kwa men ook uit Den Haag, Delft en Rotterdam. Toen er een vrachtwagen vol fascisten arri veerde, werd er uit de Plantage geroepen: "Rood Front". Met zachte hand werd daarop de mu ziektent in de Plantage ont ruimd. Inmiddels was de politie te Overschie (toen nog een zelf standige gemeente) en Rotterdam gewaarschuwd. Het was onrustig op de Overschieseweg. De Delftse fascisten waren nog niet op de vergadering verschenen. Een fascist, die van Overschie naar Schiedam liep, werd door 30 kommunisten gedwongen zijn zwarte hemd uit te trekken. Tevergeefs probeerde hij te ontkomen door in de Schie te springen. Doch toen volgde de veldslag. Het was omstreeks half tien toen twee auto's met fascisten uit Den Haag en Delft arriveer den. Zij werden gebombardeerd met stenen. De Delftse auto trof het ongeluk dat hij voor de overweg op de Overschieseweg moest wachten. Geen ruit bleef heel. De carosserie kwam vol met deuken. De inzittenden wer den gewond door glasscherven- stenen en één werd door een kogel geraakt. De Schiedamsche Courant sprak er zijn verbazing over uit, dat de Schiedamse politie schijnbaar niet op de hoogte was en niet ingreep. De Over- schiese burgemeester, J.C. Bau- mann, greep wel in. Hij had hulp uit Rotterdam ingeroepen; de gemeentepolitie en een de tachement mariniers grepen hard in. De kommunisten vluchtten weg door de weilanden en over de sloten. Enkelen sprongen in de Schie. Er werden rake klappen uitgedeeld. Een aantal personen werd gearresteerd. De politie bleef patrouilleren. Bij De Zweth en op de weg tus sen Overschie en Rotterdam wer den nog groepen tegenstanders van fascisten uit elkaar ge jaagd. De Schiedamsche Courant kon geen waardering opbrengen voor het optreden van "raddraaiers" en "herrieschoppers". De poli tie vertoonde een te grote lank moedigheid. Daarom: "Er zal maar eens zeer krachtdadig moe ten worden ingegrepen, eens 56

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 8