na een zeer ernstige waar schuwing vooraf in de dagbladen en desnoods tegen het z.g. 'on schuldige' publiek. Zelfs al riskeert men daarmee een lang dradige communistische inter pellatie in onzer raad". Met dat laatste kreeg het veelspra- kige kommunistische raadslid Willem Collé een veeg uit de pan. In de rede van Baars vinden we menig punt, dat we ook in het program van de ANFB tegen komen: Samenwerking van ver schillende klassen in een kor- poratieve ordening, een anti kapitalistische proletarische inslag, die echter fundamenteel afweek van kommunisme en socia lisme, omdat staatseigendom "werd afgewezen. De partij was sterk nationalistisch en ook Oranje-gezind. Niet voor niets werd het Wilhelmus gezongen! Men was voor een sterk gezag. Vreemdelingenafkeer komen we ook tegen. Doch Jodenhaat in veel mindere mate, zoals ook bij de NSB het anti-semitisme pas onder steeds sterker worden de invloed van de Duitse zuster partij groeide. In maart 1933 keerde "De Fascist" zich nog tegen de Jodenvervolgingen en diskriminatie van Joden in Duitsland. Baars verstuurde zelfs een protesttelegram naar Hitler. In dat opzicht was de ANFB en ook Baars "gematigd". Oprichting en konflikten Het- tumult rondom Baars belette de ANFB niet, in tegendeel haast, om ook in Schiedam steeds aktiever te worden. Begin sep tember werd definitief een Schiedamse afdeling opgericht. (3). Doch al spoedig was er een konflikt. De afdeling Rot terdam, onder leiding van Van Knotsenborg, die destijds in Schiedam de vergadering had geleid, was tegen Baars in op stand gekomen. Van Knotsenborg had Baars van de leiding ver vallen verklaard. Deze had dit genegeerd, totdat een aantal Rotterdamse fascisten in een weekend het Haagse hoofdkwar tier bezetten, De gezagsgetrouwe Baars-aanhangers moesten op maandag een kompleet beleg be ginnen, dat zij wonnen. Van Knotsenborg trad uit en begon een eigen blad "De Fascist", dat echter al spoedig van het toneel verdween. Het is opvallend hoeveel aan dacht de Schiedamsche Courant aan deze interne twist besteed de. Zij wilde de beide groepen laten horen. Derhalve toog een reporter naar een vergadering van de ANFB (13 december 1932) waarop Baars aan de Schiedamse afdeling zijn visie kwam geven. Er waren zon twintig aanwezi gen, die merendeels aanhangers van Baars waren. Baars gaf zijn visie op het Nederlandse fascis me. Doch het grootste deel van zijn betoog liet zien dat het om een ordinaire ruzie ging. Uitvoerig bestreed hij Van Knotsenborg. Het was kletspraat, dat hij zich tijdens zijn be zoek in juni 1932 aan Italië, waar hij door Mussolini zelf ontvangen was, had misdragen. Ook had hij geen geheime ziekte. Hij liet korrespondentie zien, waaruit moest blijken, dat hij steeds korrekt gehandeld had. 57

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 9