SCHIEDAM IN OUDE FOTO'S (12) W.P. Rook ORPHEUS o De Schulp naar het ontwerp van architekt P. Sanders, (foto: bezit W. Rook) Op 29 augustus 1866 werd de 'Liedertafel ORPHEUS' opgericht. Het koor ontstond toen twee andere zangverenigingen door samenwerking een sterkere ver eniging dachten te krijgen. Dat zij daarin geslaagd zijn is vandaag de dag nog zicht baar, omdat Orpheus nog steeds bestaat en derhalve de respecta bele leeftijd van bijna 120 jaar heeft bereikt. Tot de oprichters behoorde ook M.L. Honnerlage Grete, die later burgemeester van onze stad zou worden (1910-1919). Een klein rekensommetje leert, dat de vereniging in 1926 het zestig-jarig bestaan vierde. Omdat de voorbereidingen voor zon feest geruime tijd van te voren moesten beginnen, is het duidelijk dat de eerste initiatieven hiervoor al in 1925 ter tafel kwamen. Het moest uiteraard een groot feest wor den. De plannen werden natuur lijk sterk beïnvloed door de sociaal-culturele inzichten en gevoelens uit die tijd. Manifestaties die door vereni gingen of plaatselijke over heden georganiseerd werden trok ken meestal erg veel deelnemers en bezoekers. Mede daardoor werden deze manifestaties vaak in de open lucht gehouden. In een tijd waarin televisie geen 112

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 12