enkele en radio een kleine rol speelde, waren uitvoeringen van bijvoorbeeld gymnastiek verenigingen of muziekgezel schappen mogelijkheden tot ont spanning, waarvan grote groepen mensen dankbaar gebruik maakten. Hierdoor ontstond natuurlijk wel de behoefte aan terreinen waar men massaal kon deelnemen aan of genieten van dergelijke aktiviteiten. Door de gemeente Schiedam was daartoe in het Volkspark, dat in 1917 was aangelegd, een ruim veld ingericht. Overeenkomstig de bestemming kreeg het de naam 'Feestterrein'. Het kon worden gebruikt door verenigingen en voor stedelijke of Oranjefees ten. Maar juist door het veel vuldig gebruik bleek, dat het terrein de nodige tekortkomingen had. Er was niets dan het gras veld, omsloten door de struiken en bomen van het Volkspark. Er was geen waterleiding om wat water te drinken of om iets schoon te maken, er was geen toilet, waar men op discrete wijze een plas kon doen, maar er was ook geen verhoging voor de uitvoerenden teneinde beter zichtbaar en hoorbaar voor het publiek te zijn. Neen, niets meer dan het grasveld. Het veld kon men bereiken via het verlengde van de Willem de Zwijgerlaan, wat ook wel Torentjeslaan genoemd werd, omdat men door het geboomte precies de toren van de Franke- landkerk kon zien. Tussen deze laan en de Westerhaven, op de plaats waar nu het bejaarden centrum 'Huize Francois Haver- schmidt' is gevestigd lag het Feestterrein, dat bij vele oudere Schiedammers in de her innering voortleeft. Door het intensieve gebruik van het terrein ontstond de behoefte aan betere facilitei ten. Zo waren in de kring van OBK, de muziekvereniging die regelmatig gebruik van het Feestterrein maakte, al denk beelden geopperd, om samen met andere verenigingen tot initia tieven te komen, die zouden leiden tot de bouw van een podium. Een verhoging, zodat de uitvoerenden boven het pu bliek zouden uitkomen. Indien toentertijd zo'n verhoging nood zakelijk was, dan was een ver eniging verplicht om de uit voering in de muziektent in de Plantage te houden. Maar daar was slechts voor een klein publiek, dicht bij de muziek tent het gebodene aantrekke lijk. Vele verenigingen hadden behoefte aan een beter podium en men wilde zich richten tot het gemeentebestuur om een be tere accommodatie te krijgen. Of deze ideeën, met dezelfde inhoud, ook in de Orpheusgroep bekend waren, en als zodanig ook in de plannen voor het jubi leum waren opgenomen, is niet bekend. Men kan dit slechts vermoeden. Feit is, dat er in die richting wel initiatieven waren en dat deze er de aanlei ding toe waren, dat er onder de Schiedamse bevolking een inzameling werd gehouden. Het plan was om het bestuur een cadeau aan te bieden, waarbij een podium één idee was. Het jubileumconcert gaf Orpheus uiteraard in de Plantage. OBK verleende instrumentale mede werking. Het massale beleven weerspiegelde zich in het grote aantal belangstellenden. Het was slechts aan weinigen van de 8000 bezoekers gegund iets 113

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 13