te zien op die eerste september 1926. Twee maanden later, op 7 november, hield het bestuur van Orpheus de jubileumreceptie. De bevolking die sympathiek stond tegenover de bouw van een podium had 1200,bijeen gebracht. Dit bedrag werd op feestelijke wijze aan de voor zitter overhandigd. Toen het begin er was werden de ideeën verder uitgewerkt. De heren Noordhoek en Van der Meer hadden elk een plan gete kend, een blauwdruk, zoals dat toen heette. Doch geen van bei de ontwerpen waren voldoende bruikbaar. De hulp van archi- tekt P. Sanders (Piet voor zijn vrienden) werd ingeroepen. Deze vervolmaakte het plan. Het re sultaat was een plan voor een schulpvormig bouwsel, dat door zijn vorm ook zijn naam kreeg. Het werd dus 'de Schulp' en op 23 februari 1927 nam het bestuur van Orpheus het besluit om over te gaan tot de bouw ervan. Het ontbrekende bedrag zou met renteloze leningen door de leden van het koor bijeen gebracht worden. Vier bestuurs leden stelden zich daarbij ga rant voor een eventueel tekort. Bij het gemeentebestuur werd een verzoek ingediend om een stuk grond van het Feestterrein te mogen huren. In de raadsver gadering van 14 juni werd dat verzoek ingewilligd, zij het niet zonder de nodige bezwaren en discussies. De huurprijs werd daarbij vastgesteld op 50, per jaar, waarbij Or pheus zich ook verplichtte de Schulp aan andere verenigingen beschikbaar te stellen. Hier mocht dan wel weer een vergoe ding tegenover staan. Op de inschrijving kwam het bouwbedrijf Koene als laagste inschrijver naar voren en ver wierf daarmee de opdracht. Uit voerder-timmerman Jan de Vogel werd belast met de bouw van de Schulp. Het was voor hem een geweldig grote belevenis dit te mogen doen, temeer daar hij bij Orpheus bestuurslid was, hij vervulde nl. de functie van bibliothecaris. Heel zijn denken en werken was er op ge richt om van die Schulp iets goeds te maken. Een goed ont werp en een goed product, zo moet hij gedacht hebben, moet tot een optimaal resultaat lei den. En zo gebeurde het ook. Met 9 meter breedte en 7 meter diepte had de vloer een opper vlakte van 46 vierkante meter. Groot genoeg voor 120 staande zangers of een orkest met 30 zittende spelers en hun instru menten. De hoogte vanaf de grond was ruim 8 meter en over de gehele achterwand was een meer dan 2 meter hoge lambri- zering aangebracht van Celotex, een vrij harde kunstharsplaat. Hierdoor zou het geluid, dat in de Schulp gemaakt werd gere flecteerd worden, zodat het er als het ware aan de voor zijde zou worden uitgeperst. Ook het gestucte plafond had die eigenschap en daardoor, zo bleek achteraf, was er aan de achterzijde weinig te horen. Aan de beide zijkanten waren opgangen. Ook bevonden zich in de wand een paar kasten waarin wat attributen opgebor gen konden worden. De bouw verliep voorspoedig. Toen het hoogste punt bereikt werd trakteerde voorzitter Van de Toorn op een feestelijk drankje. Met als gevolg dat niemand meer naar boven mocht. 114

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 14