Voor die dag was het met werken wel gedaan. Op 28 juli 1927 werd de Schulp op feestelijke wijze in gebruik genomen. Een damescomité, waar onder mevrouw De Vogel, had voor vlaggetjes en wimpel slingers gezorgd. Heer De Vogel zelf en medebestuurslid Rade makers zorgden voor een ver licht ingssnoer rondom de boog vorm van het dak. Voordat het koor de gelegenheid kreeg zich te laten horen stak waarnemend burgemeester Piet de Bruin een rede af, gevolgd door een toe spraak van de voorzitter. Maar toen barstte het geweld dan ook los en volgde een con cert dat instrumentaal onder steund werd door het muziek gezelschap OBK onder leiding van J.C.M. Feltzer. Toen ook bleek hoezeer de Schulp aan de verwachtingen voldeed. De akoestiek was zó voortreffe lijk, dat wandelaars in de Schoolstraat het concert konden volgen. Tussen de 7000 en 8000 bezoe kers woonden het concert bij. Mogelijk door het enthousiasme werd het een groots concert. Het was duidelijk dat de Schulp in een behoefte voorzag. Vele verenigingen maakten naderhand dankbaar gebruik van de Schulp Wie het Feestterrein wilde hu ren moest hiervoor bij gemeente lijke instanties zijn, maar wie de Schulp wilde huren moest hiervoor bij Orpheus zijn. Dit maakte het noodzakelijk voor het koor om een aparte beheers commissie in te stellen, die de zorg had voor het onderhoud en het beheer van de Schulp. De in de Schulp aangebrachte plafondverlichting was feite lijk het enige dat niet voldeed en daarom liet men het snoer met meer dan honderd lampen, dat bij de ingebruikneming de feestverlichting vormde maar hangen, en dat voldeed goed. Door een bijdehand iemand wer den stoelen verhuurd voor tien cent per keer. Ook hij voorzag in een behoefte, want wie een uitvoering bijwoonde moest blij ven staan. Na het aanbrengen van een nieuwe afrastering rond het terrein in 1928 zijn er geen andere voorzieningen op het Feest terrein bijgekomen. Dit beteken de een verarming, want we pra ten hier over voorzieningen, die bij een verzamelplaats als deze toch wel tot de minimale voorzieningen gerekend mogen worden. Geen stromend water, geen toilet en ook geen terrein verlichting. De verlichting van de Schulp was alleen te gebruiken als deze ook was ge huurd Toch werd het Feestterrein door velen gebruikt, o.a. door OBK, Crescendo, AJC en vele sport en gymnastiekverenigingen. Ook werden er onder leiding van meester Baan zangdagen gehouden voor de schooljeugd. Op die dagen was het veld letterlijk volgestroomd met kinderen. Op avonden werden er ook wel con certen gegeven door de Koninklij ke Militaire Kapel of andere door het land reizende orkes ten. Zo had het Feestterrein met de Schulp het voordeel dat bij een groot aantal bezoekers de kwaliteit van het gebodene voor iedereen bijna gelijk was. En dat kon van de Plantage met de muziektent niet gezegd wor den 115

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 15