fraai uitkomt is de maquette van een branderij, die centraal is opgesteld. In het tentoon gestelde is ook een deel opge nomen van de verzameling minia tuur 1 ikeurflesjes welke in permanente bruikleen is afge staan door de Stichting B.J. de Jongh. Helaas is voor de volledige collectie van meer dan 10.000 flesjes geen plaats. Bijkomend nadeel van de verhui zing is, dat voor de archeo logische collectie nu geen per manente ruimte meer beschikbaar is. In de rechter kelderruimte is sinds 15 april het speciali teitenrestaurant/annex café "Het Land van Beloften" geves tigd, bereikbaar vanaf het museumplein. De naam is ont leend aan een in het museum aanwezige, waarschijnlijk 18de- eeuwse gevelsteen. Nadere gege vens over deze steen ontbreken echter geheel. van is nr. 26 het belangrijkste pand, eens ook inwendig een fraai herenhuis. Aan dat inte rieur is trouwens te zien, dat het in het vierde kwart van de 18de eeuw is samengesteld uit meerdere kleine oudere pan den. Balklagen, maar ook de verspringende gang duiden daar op. Van het interieur zullen in ieder geval het trappenhuis Interieur van het achterhuis van Niéuw- straat 26. (foto: R.W. Poels, juli 1985) en het stucplafond van de bene dengang (LodXV-stij 1worden bewaard. De stucplafonds van de linkerbenedenkamers zullen niet worden gehandhaafd. De benedenkamer van het achterhuis bevat nog het fraaie originele interieur, compleet met marme ren schoorsteen, vergulde spie gel, gebeeldhouwde kast, kamer- hoge wandbetimmering en stuc plafond. Zeker waard om behou den te blijven. Getracht wordt de plannen er aan aan te passen en een zo klein mogelijke aan tasting te weeg te brengen. De drie panden worden inwendig volledig verbouwd tot woningen voor kleinere huishoudens. Gelukkig komt zo aan jarenlange leegstand en vernieling een einde Achtergevels van de panden Nieuwstraat 26, 28 en 30. Links het achterhuis van nr.26. (foto: R.W. Poels, juli 1985) NIEUWSTRAAT 26, 28, 30 De gemeente Schiedam werkt thans plannen uit voor de res tauratie en renovatie van een drietal beschermde monumenten: Nieuwstraat 26, 28 en 30. Hier- 128

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 28