REDACTIONEEL Terwijl in het vorige nummer van 'Scyedam' één thema nogal uitvoerig werd belicht, name lijk de Tweede Wereldoorlog, biedt de derde 'Scyedam' van deze jaargang weer een grotere variatie aan onderwerpen. Allereerst geeft Henk van der Velden een aanzet tot de be schrijving van de levensomstan digheden en voedingsgewoonten van de Schiedamse werklozen in de dertiger jaren. In de rubriek 'Schiedam in oude ansichten' beschrijft H. Kiela een afbeelding van het Emma- plein. In 'Schiedam in oude foto's' laat W. Rook de 'Schulp' van de zangvereniging Orpheus zien, terwijl hij ook het een en ander vertelt over de tot standkoming van dit muziekpodium in het Volkspark. Het is jammer, dat dit monument niet bewaard gebleven is. Een oude afbeelding leverde C. Pluijm nogal wat problemen op. Na diepgaand speurwerk is hij er echter in geslaagd de Westvest vanaf huisnummer 1 tot en met 17 te reconstrueren. Ook vertelt hij ons wie er in het jaar 1934 in deze panden hebben gewoond. De serie over het Sint-Ursula- convent wordt in dit nummer afgerond met een beschrijving van het dagelijks leven van de nonnen in de besloten gemeen schap van het klooster. Tenslotte laat Ruud Poels in 'Historie Actueel' weer zien, Afbeelding omslag: wat er de afgelopen maanden veranderd is in het Schiedams bouwkundig bezit. Zoals U kunt zien, ontbreekt in de lijst van namen van de redactieleden de naam van Aad van der Tang. Deze heeft de redactie verlaten, nadat hij zich jarenlang heeft ingezet voor dit tijdschrift. Hiervoor dankt de gehele redactie hem van harte. Inhoudsopgave: - H.v.d.Velden, De voeding van de Schiedamse werklozen (1934-1935) p.103 - W.P.Rook, Schiedam in oude foto's (12) p. 112 - H.Kiela, Schiedam in oude an sichten (3) p117 - C.Pluijm, De Westvest op een foto p118 - K.P.Companje, Het Sint-Ursula- convent te Schiedam (4) p121 - R.W.Poels, Historie Actueel p126 De Korenbeurs in de dertiger jaren, toentertijd het grootste stempellokaal in Schiedam, (foto: bezit Gemeentearchief Schiedam) 102 'Scyedam' is een uitgave van de Historische Vereniging Schiedam en wordt toegezonden aan leden en begunstigers. 25,00 individueel lidmaatschap 32,50 lidmaatschap per echtpaar 15,00 houders bejaardenpas Men kan zich ais lid aanmelden bij de heer P. Plaisier, Viaardingerdijk 414, 3117 ZW Schiedam (tel. 010-266475). Adreswijzigingen, opzeggingen e.d. graag aan hem opgeven. Redact ie Karei-Peter Companje Herman Noordegraaf Ruud Poels Hanneke van der Velden (eindredactie) Redact ieadres Joh. Straussplein 152 3122 ZC Schiedam Telefoon: (010) 70 30 32

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 2