MEDEDELINGEN RECTIFICATIE Historische Vereniging Schiedaa Opgericht 28 oktober 1975 Postbus 290, 3100 AG Schiedaa Bestuur Voorzitter: R.W. Poels, tel.: 010-700191 Secretaris: J.M.M. Jansen, tel.: 010- 735053 Penningmeester: H.J .A. Sondermeijer tel.: 010-261473 Ledenadministratie: P. Plaisier, Vlaardingerdijk 414, 3117 ZW Schiedam, tel.: 010-266475. Ook voor het bestellen van uitgaven van de vereniging. KERSTTENTOONSTELLING Van 14 december 1985 tot 20 januari 1986 zal in het Stede lijk Museum door de Historische Vereniging Schiedam een tentoon stelling worden gehouden over de Kethelse kunstenaar Jaap de Raat. De nadruk zal liggen op zijn topografisch werk. De tentoonstelling wordt voorbe reid in samenwerking met het Stedelijk Museum. JUBILEUMVIERING 10 JAAR HISTO RISCHE VERENIGING Op 28 oktober is het precies 10 jaar geleden dat in de Aula van het Stedelijk Museum de oprichtingsvergadering plaats vond van onze vereniging. De initiatiefnemers waren mevrouw M. Janse, en de heren C.van der Geer en F.L. Geerdes. Het bestuur heeft ter gelegen heid van dit jubileum een aan tal activiteiten georganiseerd. Dit jubileumprogramma zal apart aan u worden toegezonden. In het vorige nummer is in het Boekennieuws abusievelijk een verkeerd gironummer opgenomen voor het bestellen van het boek TWEE EEUWEN MOLEN DE VRIJHEID. Het juiste gironummer is 42.65.934. 133

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 33