Aangezien de uitkeringen steeds meer gelijkgeschakeld werden, kunnen we deze bedragen zonder meer als van toepassing op Schiedam beschouwen. Hier stond tegenover dat er, mede als ge volg van de resultaten van de verschillende onderzoeken in het land, enkele maatregelen op het gebied van de voedsel- verstrekking aan werklozen wer den genomen. De onderzoeken hadden tot bezorgdheid in de Tweede Kamer geleid en in 1936 en 1937 werd van overheidswege een landelijk onderzoek uitge voerd. De conclusies waren onge veer gelijk aan die van Ten Bokkel Huinink: de situatie was weliswaar krap, maar niet hopeloos en er ontbraken enkele belangrijke bestanddelen aan de voeding van de werklozen. Deze resultaten leidden tot een wat uitgebreidere voedings ondersteuning (B-steun), tot schoolmelkvoorzieningvoorlich ting en uitbreiding van het aanbod van door de overheid gesubsidieerde voedingsmiddelen, waarbij men overging op een bonsysteem. Een van de'eerste gesubsidieer de voedingsmiddelen was het "vleesch in blik", waar Ten Bokkel Huinink het in zijn com mentaar bij de overzichtslijst al over had. In 1934 en 1935 was de kwaliteit van dit vlees nog niet al te best en het werd bovendien slechts in kiloblik- ken geleverd, zodat de kleinere gezinnen de grootste moeite hadden om deze hoeveelheid in In het Sint-Jacobsgasthuis werden aardappelen en kool verstrekt, (foto: bezit Gemeentearchief Schiedam) 109

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 1985 | | pagina 9