Hoogstraat en via wed. P. Kimmijser. Uit de Duitse fabriek is de Nederlandse inktfabriek Gimbom voortgekomen. Bij de wet van 1865 mocht iedereen "ge heimmiddelen", dit waren geneesmiddelen, waarvan alleen de fabrikant het recept ken de, verkopen. Zo verkocht P. Wolsky, coif feur (een deftig woord voor kapper) op de Korte Dam een middel tegen kinkhoest, dat werd geleverd door een "apotheker en che micus" uit Straatsburg. Veel apothekers moesten er wel wat bij doen, omdat in sommige steden te veel apo thekers waren. Een bekend product was kunstmatig mineraalwater. Tussen apothekers en drogisten is lange tijd strijd geweest over de verkoop van verpakte geneesmiddelen, de specialités. Toen de apothekersopleiding door wetswijzigingen tussen 1865 en 1878 universitair was ge worden vonden sommige apothekers het beneden hun wetenschappelijke standing om specialités te verkopen. Mede daardoor en ook omdat er ook geen diploma meer nodig was kon het aantal drogisten zich ook zo uitbreiden. Voorheen kende men ook de combinatie drogist-apotheker. Drogisten en apothekers hadden ook een gezamenlijk 82 EN Verawrringun tan eiken aard, wanden, twerea, kwadfl beeoen. Wanneer «loer beroering, iwakken bloed «omloopiteebt blood en vet wiiarlooadu koude cene onl- stoking, Ketolftd «loor verrworingen, d# lagere ledematen heelt aangevallen, kan de lijder, loader trees van te leur gemeld te wor den, op verlichting hopen door hel gebruik vatt Hollowav'it beroemde ZalI, welker naam eo (aam tor geneting van «ulko kwalen orer deo geheelen bewoonden aardbol heelt weerklon ken getuigschriften io alk talen ïjja onlvan- gen geworden, waarin hftrn wooderlyk heefen- do eigenschappen algemeen gepreren worden. In ttlle verouderde gevallen moeten Holloway'a Pillen ingenomen worden, lerwyl igne Zalf gebruikt wordt; bmde hebben do beste wer king, en beiorgeo eene p'(|nloozo en mclla goneiiug. Onder bonnen vereonigdooheiltamen invloed nemen de slimste wonden of venwe ringen spoedig een veel geiooder karakter tan, en ig wnnkn weldra opgevuld of saam- getrokken, totdat do huid geheel vernieuwd ts en getondheid en kracht terugkeeren. Doosjes Pillen en Potjes Zalf k I 0.8Ü, 11.85, f3.—, f t>.75, 113.50, fZO^O ijja op franco aanvrage a contant te bekomen bg de heenn D. Maltha tit,, Hoogstraat, te 3cki*da», S. S. Bemtema, te LtmwarJtm, C. (tikkers, te □rouwige», J-rvtraattnan,te'v/ferft>ptmkntien verder bjj alle apothekers in Holland, ainoode in Hollo way's Etablissement te Len&t*. Eeuwenlang hebben mensen hun heil gezocht bij pillen en poeders, waarvan de herkomst en uit werking dubieus waren. Men kende de zoge naamde geheime geneesmiddelen"waarvan de samenstelling niet algemeen bekend was. In de tweede helft van de negentiende eeuw waren de Holloway-pillen beroemd. De in 1881 opgerichte Vereniging tegen de Kwakzalverij, die de samen stelling van de Holloway-pillen analyseerde ont dekte dat deze het laxeermiddel aloë bevatten en dat vooral bij cholera het gebruik zelfs levensge vaarlijk was. Veel geheimmiddelen voerden op de verpakking vertrouwenwekkende portretten van de maker of ontdekker, zoals dat van pastoor Heumann.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2003 | | pagina 10