maar ook veel zal toebrengen tot den bloei onzer nijverheid, daar zij reeds dadelijk een in alle opzigten uitmuntend produkt aflevert, dat zeker in den handel weldra verreweg boven de buitenlandsche fabrikaten zal verkozen worden, ook wegens het sierlijk en smaakvol uiterlijk der busjes, dat zoozeer den kooplust opwekt. Den ijverigen ondernemers wenschen wij van harte, dat hunne moeite door een ruim debiet beloond moge worden en weldra een net fabrieksgebouw in de nabijheid onzer stad moge verrijzen, zulk een onderneming waardig". Tot zover het verslag in de krant. Merk op dat, en passant, "de zindelijkheid onzer melkboe ren" niet hoog werd aangeslagen. Maar hoe is het verder met deze fabriek afgelopen? Waarschijnlijk niet goed, want tot twee maal toe hadden de heren Eijdman, Backer Co. bij de minister van Financiën aang edrongen op restitutie van suikeraccijns. Tevergeefs, terwijl bijvoorbeeld de Delftsche Gist- en Spiritusfabriek en bierbrouwerijen wel restitutie kregen. Wij laten hier de Schiedamse Courant van 1 juni 1870 aan het woord, die het bericht weer ontleende aan zowel de "Economist" als de krant "Het Vaderland". Hierin komt ook nog het productieproces naar voren: yjj s: V —y r ss 'J I* 5 y' 101 YC ft yvT ff* fr t X JXr X/rf r ft 1 fc Cs*s/r r< r tt xfti X-j/'/r f. ff fftt sSrffr r> Sf<rrrf> fy /-r ,xf< s-fr jf/sstr,, f-f </*i"ff+t r* /r (i Yf /V rr rfnrgt. r r /T r ft i-7. /f/Vf rrr+st w f.l Vv»' y X f/.' y't X/ '/f, j r /'r si'f t fst ff* ffr r f 'c* r< f r t r. f rr r*- fff f St c fXr ff* Irf r* fr /Y/» r g-t a <- fff.*' - -fc fff sfc f //Vz "/ff fr-ge *Y ffC* t* *f *r fc 1 f f-- f f ff f r f rf y tf ff s rr c.f, y, rtf rfr $c.r ft Zr /r z1 r* /zr ff /z r' /-f" f rr t Sr ,r 1 yZ X >v," Xr tt*"ff "o YfYyfjf ff.* Y t fsssrsr-eYft* r i»>'f rvr rfe.ft..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2003 | | pagina 29