NESTLÉ'S Hun bewerkingswijze komt in hoofdzaak daarop neer, dat de melk zo vers mogelijk onder toevoeging van een grote hoeveelheid suiker in het luchtledige tot op p.m. 1/5 van haar volume verdampt wordt, waarna het honingdikke product in luchtdicht gesoldeerde bussen wordt gesloten. Daar ieder dier busjes 1 'A liter melk en omstreeks 200 gram suiker inhoudt, wordt het fabricaat door de suiker accijns gedrukt (f. 27,00 accijns per 100 kilo gram) met niet minder dan 32 Het artikel besluit: Wij geloven daarom alle reden te hebben de wens uit te spreken, dat op een of andere wijze aan het gegrond bezwaar worde tegemoet gekomen, opdat een hier te lande zo uitnemend tehuishorende industrie, die aanvankelijk met goed gevolg werkt, niet tot kwij ning gerake, maar de "Koninklijke Nederlandsche fabriek van verduurzaamde melk" hier als in den vreemde, de eer kunne ophouden van Nederland en van het Koninklijk wapen, dat Z.M. de Koning haar vergund heeft te voeren. Tot zover de krant. Het is heel merkwaardig, dat aan een fabriek, die nog maar een paar maanden bestond en zeer kleinschalig werkte het predikaat "Koninklijk" werd toegekend. Dit was op 20 decem ber 1869, in een brief gericht aan B. W. van Schiedam. Het is heel grappig, maar deze brief was, vanwege de Hof Commissie ondertekend door de President. Van de fabriek zelf werd na een paar maanden nauwelijks meer iets vernomen. Maar toch was men er in Schiedam vroeg bij. De Amerikaan Gail Borden kreeg in augustus 1856 een patent voor het indikken van melk. Hij begon een eigen bedrijf en dat begon pas te floreren, toen na 1861 tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog het leger grote hoeveelhe den ingedikte melk in blik voor de soldaten begon te kopen. De Amerikaanse consul in Zürich, die in Amerika met deze melk had kennisgemaakt begon samen met zijn broer in Zwitserland een fabriek voor verduurzaamde melk in 1866. Een jaar later opende Nestlé ook een soortgelijk bedrijf in Zwitserland. Klaagde in 1870 het bedrijf uit Schiedam, dat het dit niet kon bolwerken wegens de suiker accijns, in 1882 is de wetgeving op suikerbelasting inderdaad veranderd. Prompt een jaar later werd in Vlaardingen een fabriek voor gecondenseerde melk "Hollandia" opgericht, als tegenwicht voor het Zwitserse monopolie. Volgens "Het Nederlandse Condensboek" van Alfred Dijk zou Hollandia de eerste Nederlandse fabriek van gecondenseerde melk zijn geweest. Maar in Schiedam had al zo'n bedrijf bestaan, een "Koninklijk" bedrijf zelfs, maar dit was waarschijnlijk gestrui keld over de toen hoge suikeraccijns! Rond 1910 waren er in Nederland onge-veer 35 grotere of kleine fabrieken van verd uurzaamde melk, waar 2000 arbeiders werkten. Schiedam wordt niet genoemd, maar wel Hollandia in Vlaardingen. Dit bedrijf maakte zelf ook suiker en bezat elders nog zes fabrie ken. Maar Schiedam had de boot gemist. 102 Hoewel al in de veertiende eeuw het procédé bekend was, werd pas in de negentiende eeuw het verpakken van voedsel in blik (ijzer met een tinlaagje) populair. Nestlé verpakte de "condensed milk" in blik. Het afgebeelde blik met etiket werd gevoerd van 1890 tot 1930. luu. CB^I ~*Ttvrjrie0mCWTF„ 1 S MILK PRODUCTS lONlMHM. )iCl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2003 | | pagina 30