APOTHEEK, II E. M. EOLET. Heeft overgedaan 80 J.C. Filedt Kok, Broersveld 13. De oude Kok (Filedt was eigenlijk zijn derde voornaam) was al in 1869 over leden, maar er zijn sindsdien verschillende apothekers in dit pand geweest. J.L. Gouka, Hoogstraat 29 Fa. Erkelens Swart, Hoogstraat 118. J.H. van Westendorp. Deze was de opvolger van J. van der Schalk in januari 1886. Deze Van der Schalk had in 1882 de zaak verplaatst van de Dam naar de Singel/ Emmastraat 1. Tot slot in 1899, J.B.M. Coebergh, Lange Haven 81 heeft in 1889 Nolet vervangen en A.F. van Lissa heeft Erkelens Swart opgevolgd. Nolet was indertijd door de gemeente belast met de leveranties van geneesmidde len ten behoeve van de "armen van het ziekenhuis". De ondergeteekende bericht bij dezen) dat z|j de door wijlen haren Vader, J. T. J. NOLET, gedurende meer dan 5© jaren alhier ge dreven, den Isteu Januari jl. aan den Heer J. B. 91. COEHKHGH, Apotheker te dezer stede. Onder dankbetuiging voor het vertrouwen, dat haar Vader zoo ruimschoots heeft genoten, beveelt zy den Heer J. B. M. COEBERGH in dezelfde gunst aan. Schiedam, 9 Januari 1889. Medicijn/lessen. Uit de apothekers/les met rechte wanden zou de bekende jenever kelderfles, vierkant en taps toelopend, zijn ontstaan. De jeneverbes speelde vroeger al een rol in de strijd tegen ziekten en ongemakken. Jacob van Maerlant (1235 - 1300) spreekt hier al over. Toen na 1650 men jeneverbessen aan alcohol uit granen (dat men toen al I/2 eeuw kende) ging toevoegen en aldus jenever verkreeg, beschouwde men het in het begin ook als medicijn. Deze status, als magische drank leeft nog voort in een enkel Afrikaans land. Er zijn geen aanwijzingen, dat apothekers nog een rol in het produceren van jenever hebben gespeeld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Scyedam | 2003 | | pagina 8