y i scly^jny^eb^clyt-e Schiedam gaf wijdere vorm aan cv^iccvisc! Toen na Mei 1945 de legers van de bevrijders ons land verlieten, was er in velerlei opzichten een nauwe band van lotsverbondenheid, gesmeed in vijf smartelijke oorlogsjaren, tussen de volken van Nederland en Engeland. Met de terugkeer van de soldaten naar hun vaderland en het retireren van de laatste autoriteiten, die aan de over zijde van de Noordzee Nederland in ballingschap hadden gediend, dreigde dit alles echter verloren te gaan en in beide landen zon men op middelen om in dezen tot een blijvend contact te geraken. Dit kwam er en wel in de vorm van de Enso, de Engels- Nederlandse Sport-Organisatie. Zoals zovele initiatieven groeide de Enso reeds direct uit tot een omvang, die niet vcrmt>cd was. Ook Schiedam schaarde zich in de rij van contact-zoekende steden en zag zich begin 1946 verbonden met Wandsworth, een gemeente in het stadsgebied van Londen. Er werd ge start als overal elders, eerst nog wat verkennen van beide zijden en dan dat onvergetelijke bezoek van een grote Wandsworth-grocp aan Schiedam op Koninginnedag 1946. Vele groepen zijn nadien gevolgd en groot was het aantal blijvende vriendschapsbanden. In het kader van het Enso-vcrband bleek het contact SchiedamWands worth een van de sterkste te zijn. Nog steeds vinden in de maanden, dat zomersporten beoefend worden, grote uitwisselingen plaats. Toch dreigde het doel van de uit wisseling, blijvende verbroedering en een steeds nauwer contact tussen de twee volken, wel eens verloren te gaan in de sport. Tc weinig toch leent deze zich alleen voor een volledig begrip van een gemeenschap en daar de moei lijkheden op het gebied van de taal uitbreiding onmogelijk maakten, werd omgezien naar een uitwisselingspartncr in het kader van de Benelux. Het was daarbij in Lier, de stad aan de Nethe, dat men terecht kwam. Zoals de uitwisseling met Wands worth uitgroeide tot een manifestatie van vriendschap, wil het samengaan met Lier zijn een nauwer persoonlijk contact tussen de leden van de twee gemeenschappen in de Lage Landen, waardoor Benelux niet alleen een naam is voor de samenwerking op econo misch gebied, doch ook het symbool is van een daadwerkelijk samengaan van twee volken, die in zo menig op zicht zoveel gemeen hebben. „Wanneer we tot werkelijke Benc- lux-samenwcrking willen komen," sprak de secretaris van het Bcnelux- comité Zondag, 20 Februari, bij een bezoek, dat de toneelvereniging Brede- rodc aan Lier bracht, „dan zullen wc elkaar moeten leren kennen en be grijpen en dat kan alleen door contact van mens tot mens. In dat willekeurig contact ligt ons grote doel besloten." Zowel in Lier als in Schiedam wordt hard gewerkt om de uitwisseling zo spoedig mogelijk op een niveau te brengen, dat de beide gemeenschappen in al haar geledingen er deel aan zullen kunnen hebben. In Lier kwam het Bcnclux-comitc tot stand en Schiedam schiep een Comité Buitenlandse Con tacten. In Februari vonden de eerste officiële uitwisselingen plaats. Eerst in Schiedam, waar burgemeester en sche penen van Lier de gasten waren en een weck later trok Brcderode naar België, waar de opvoering van „Kin deren van ons volk" een groot succes werd. Reeds eerder wisselden de har- moniegezclschappen van de Xave- rianen te Lier en het Schicdamsc O.B.K. in de functies van gast en gastheer. Hartelijke genegenheid was de grondtoon, waarin de uitwisseling van" beide zijden plaats vond en ge lukkig werd de officiële sfeer, waarin dergelijke gebeurtenissen maar al te Met de contacten in Engeland en Belgic geeft Schiedam blijk van een streven om de gemeenschapsgedachte niet te beperken tot de eigen stedelijke kring, doch deze uit te dragen tot buiten de landsgrenzen. Thans is deze uitwisseling noodgedwongen nog be perkt van opzet, maar alles is erop gericht om in de toekomst de vleugels van de Schicdamsc Gemeenschap nog sterker uit te slaan, opdat Schiedam een levende schakel blijve in.de keten, die vriendschap heet. 12 1369 meldt het in (iothieehe stijl opgetrokken Belfort ton l.ier al» boutejaar. De elad, u aar mede Sehiedmm in het kader ran de Benulut nautee betrekkingen onderhoudtii iel/ tan nog oudere datum. Ntt in de aehtete eeute gesticht te Mijn, ter kreeg zij in de elfde eeutc etaderechlen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1949 | | pagina 12