CULTUREEL- NBRCöSTtt H <~Uan allee Betaling Abonnementsgelden £le adu-eAteeAcLeA in dit blad ET is ccn goede gedachte geweest om ook de ongeorganiseerde jeugd een eigen home te Bezorgen. Met medewerking van het gemeente bestuur is nu in het Doelengebouw een jeugdhuis ingericht, waar jongens en meisjes, die tot nu toe hun heil op straat moesten zoeken, gelegenheid hebben, hun vrije tijd even nuttig als aangenaam te besteden met sport, spel en handenarbeid. Het drukke bezoek er komen dagelijks meer dan 150 jongens en meisjes rechtvaardigt de verwachting, ciat dit jeugdcentrum aan het doel, waarvoor het werd ge sticht, volkomen zal beantwoorden. EEN kinderhand is gauw gevuld. Dat zien we in Schiedam op de zandvlakte in het voormalige Sterrebos. Het had de Plantsoenendienst al lang verdroten, dat afrasteringen, hekken, palen en andere voor klim- en klauter- partijen buitengewoon aantrekkelijke objecten het slachtoffer werden van de lieve jeugd. Met eenvoudige midde len zijn op genoemde zandvlakte nu enige apparaten opgesteld, welke de Schiedamse lieverdjes in de gelegen heid stellen hun Tarzan-ncigingen zonder gevaar voor verwondingen naar hartelust bot te vieren, 't Is tegen geen dovemansoren gezegd. IN zijn laatste zitting heeft de Schiedamse gemeenteraad een be langrijk besluit genomen. Als eerste crediet voor de ontsluiting van een bijna 14 H.A. groot industrieterrein in het noord-westen van de stad (ten westen van de Schie), welk ter rein voorzien zal worden van insteek- havens en ook over land uitstekende verbindingen met het grote wegen- verkeersnet zal krijgen, werd een bedrag van 450.000 gulden beschik baar gesteld. De totale kosten worden ongeacht renteverlies op rond 3 mil- lioen gulden begroot. VAN de lieve jeugd naar de ouden van dagen il n'y a qu'un pas. Tot voor kort stonden zij op de hoeken van bepaalde straten in het centrum van de stad of bij en in het postkantoor. Zij stonden er bij mooi weer, maar ze waren er ook als storm en regen om de oren zwiepten. Nu is dat niet meer nodig, want ccn gelukkige samenwerking tussen parti- Het zal op prijs worden gesteld wanneer de abonné's het abonnements geld voor 1949 ad f3,(voor abonné's buiten Schiedam f 3,25) vóór 1 April aj. willen doen overschrijven op postrekening no. 4444 ten name van de fa. R. Mees Zoonen, kan toor Schiedam Nieuwe Haven 133), of aldaar storten onder vermelding van de aard der betaling. Nadien zal over dit bedrag per kwitantie worden beschikt, verhoogd met f 0,15 incassokosten. culieren en de gemeentelijke overheid heeft tot resultaat gehad, dat de cantine van de glasindustrie der firma Pieterman 's morgens en 's middags voor de Schiedamse oudjes open is. Voor een paar centen kan een beker koffie, thee of soep worden genuttigd, er staat een biljart en er kan kaart worden gespeeld. Dat de oudjes deze gelegenheid op hoge prijs stellen, behoeft nauwelijks te worden gezegd. Dag in, dag uit kan men er een honderd tal druk keuvelend, kaartend of bil jartend aantreffen, vooral wanneer het regent of het buiten koud en guur is; Donderdag to Maart, Passage-Theater. Chr. Gymn.-ver. D.O.K. Turnavond. Maandag 14 Maart, Julianakerk, B.K.laan. Afd. Schiedam van Toonkunst. Symph.-conctrt te geven door het Residentie-orkest. Donderdag 17 Maart, Passage-Theater. Chr. Ver. v. L.O.: O.D.O. Turnavond. Zaterdag 19 Maart, Verenigingsgeb. N. Haven 155. Schied. Luchtvaart-Club. Filmavond. r Donderdag 24 Maart, Passage-Theater. Schied. Ver. v. L.O.: T.H.O.R. Turnavond. Namidd. 3-4 uur. Gymn.lokaal R.H.B.S. Over- schicsestr. „Een uur muziek" met Nap de Klijn (viool) en Alice Heksch (piano). Zaterdag 26 Maart, 26 uur, Musis Sacrum, Niwin Bridge-drive. Maandag 28 Maart, Groote Kerk. Rott. Philh. Orkest, Matthëus Passion. Donderdag )i Maart, Passage-Theater. Schied. Toneelkring. Toneelavond. Zaterdag 2 April, Musis Sacrum, L. Haven 113-115, Schied. Toneelver. De Dilettant: Toneelavond. Donderdag 7 April, Passage-Theater, Afd. Schiedam van de V.A.R.A., VARA-avond. Donderdag 14 April, Passage-Theater, Arb. Toneel ver. Kunst na Arbeid: Toneelavond. 14 deelt niet «Heen In de enorme belanntelllnc, waarmee dit bied ontvaneen la; bovendien helpt l>U een praehtla Initiatief bevorderen, waarvan leder Inwoner van Srhledain en het zakenleven In bet bijzonder de rfjke vruchten zal plukken. De advertentietarieven vorden u paarne toegezonden door de admmiztralie. Lange Haven 141, telefoon «93". toestel t.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1949 | | pagina 14