SCHIEDAMSE GEMEENSCHAP Het is een gelukkige gedachte geweest van de Schiedamse Gemeenschap om te be sluiten tot de uitgave van een periodiek, dat tot doel heeft bij de inwoners en naar buiten meer belangstelling te wekken voor het leven en werken van Schiedam en de aandacht te vestigen op de vele mogelijkheden, die voor onze zich zo sterk ontwikkelende stad open liggen. De laatste halve eeuw is voor het oude jenever-stadje met pl.m. 25.000 zielen een tijd van grote opgang geweest: het groeide uit tot een handels- en industriestad van over de 70.000 inwoners. Naast de oude distilleerderijen, die de naam en de reputatie der stad over de gehele wereld uitdragen, hebben belangrijke nieuwe industrieën zich gevestigd, waaronder de machtige scheepswerven. Het zijn de scheepsrompen en hellingsteigers met de kranen op de kaden, die het silhouet van het nieuwe Schiedam markeren. In korte tijd zijn de gedurende de oorlog zo zwaar gehavende dokken en machine installaties weer hersteld; de oude bedrijvigheid is weer herleefd. De stad maakt een periode door van welvaart en hoog-conjunctuur, zoals zij in haar lange geschiedenis niet heeft gekend. En als de voortekenen niet bedriegen wenken nog schone perspectieven, want ruime, uitstekend gelegen industrieterreinen aan de Maas en elders wachten nog op een definitieve bestemming. Stadsuitbreidingen met fraaie parken en sportcentra zijn ontworpen en gedeeltelijk reeds in uitvoering. Over dit alles zal ons nieuwe periodiek tot inwoners en niet-inwoners spreken. Daarnaast zal het trachten het plaatselijk culturele leven te cultiveren door belang stelling te wekken voor alles wat op dit gebied in eigen kring wordt voorbereid en onder nomen. Dankbaar mogen wij constateren, dat Schiedam, hoewel gelegen aan de peripheric van een wereldstad, toch het typisch eigen karakter van het oude stadje met zijn schilderachtige molens, mooie grachten, karakteristieke gevels en voorname patriciërshuizen behouden heeft. Moge zulks zo blijven! Ik wens, dat haar tweeledig doel: de verheffing van het Schiedamse Cul turele leven en de propaganda naar buiten door deze uitgave moge worden gediend. Tot heil van onze oude, doch met jeugdige energie naar een schone toekomst op gaande stad! Mr. J. W. PEEK, Burgemeester van Schiedam. 3 Administratie en abonnementen: Algemeen Secretariaat, Nieuwstraat 12, Schiedam. Advertenties: Kon. Ned. Boekdrukkerij H.A.M. Roelants, Lange Haven 141, Schiedam, Telefooon 69300, Maandblad, verschijnend onder auspiciën van de Stichting ,,D e Schiedamse Qemeenschap"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1949 | | pagina 3