3° Mijnheer Hock, Mijnheer Hoek! Iedere Schiedammer, die Donder dag 24 Maart de familie-competitie heeft beluisterd, die de N.C.R.V. iedere week organiseert, zal niet ge weten hebben hoe hij het had. Op een zeker ogenblik werd de moeilijke vraag gesteld om enkele plaatsen te noemen, beginnend met een S. Na tuurlijk werd ook Schiedam niet ver geten, doch tot verbazing van iedereen en tot, zoals ons bleek, gloeiende verontwaardiging van tal van „vrije" Schiedammers werd hiervoor geen 10'punten toegekend! Schiedam zou n.l. niet meer als zelfstandige gemeente mogen worden aangemerkt!! Hoe is de stand nou, Miekc? In elk geval blijkt hieruit wel over tuigend hoe noodzakelijk het is dat Schiedam zijn eigen geluid laat horen. Op, Schiedammers, laat u niet, zelfs niet door een Hoek, in een hoek duwen. Werkt met ons samen aan de uitbouw van ons blad! Het Handelsblad denkt er heel an ders over dan de N.C.R.V. In zijn nummer van 26 Maart j.l. noemt dit dagblad, schrijvende over de uitbrei dingsplannen van onze stad en over haar jubileum in 1950, Schiedam „Stad die zichzelf wil blijven" en dus aan haar toekomst bouwt. Zijn alle thans aanhangige plannen, zo vervolgt het blad, over een aantal jaren uitgevoerd, dan zal Schiedam ongeveer 100.000 inwoners tellen en een der belangrijk ste industriesteden.van Nederland zijn. Attikeltjes als dit, tot het schrij ven waarvan het eerste nummer van ons blad waarschijnlijk reeds inspi reerde zijn een welkome propa ganda voor onze stad en moeten dus zoveel mogelijk worden bevorderd. Zaterdag 2 April, Musis Sacrum. Schied. Toneelver. „De Dilettant": Toneel-avond. Donderdag 7 April, Passage-theater. V.A.R.A., afd. Schie dam: V.A.R.A.-avond. Dinsdag 12 April, Musis Sacrum, HAMLET-opvoering dooreen studentengezelschap van het Harvard College. Donderdag 14 April, Passage-theater. Arb. Toneel ver. „Kunst na Arbeid": Toneel-opvoering. Zaterdag 16 April, Stedelijk Museum. Opening schilderijen tentoonstelling door leden van het gewest Rotterdam van de Ned. l-'cd. van beroepskunstenaars. Duur der expositie: twee weken. Woensdag 20 April, Grote Kerk. „Het Mobilisatickruis": kerkconcert ten bate van NIWIN met medew. van de Marinekapcl v. d. Kon. Marine, de Kon. Ver. Mannenzangver. Orpheus en de mannenzangver. Apollo uit Rotterdam, 't geheel onder leiding van Kapt. G. Nieuwland. Donderdag 21 April, Passage-theater. „Schied. Kunstkring", opvoering van een nader te bepalen toneelstuk. Donderdag 21 April, Musis Sacrum. Vereniging van Rijks ambtenaren (N.I.V.A.), opvoering van „Vrijdag de 13e", blijspel in drie bedrijven door Henk Bakker. Zaterdag 2j April, Musis Sacrum. Schied. Toneelver. „Eigen Studie": Toneel-avond. Woensdag 27 April, Stedelijk Museum. Contactavond Vrien den van het Museum. Concert te ge^cn door Bea Mackenzie (sopraan) en de heren H. C\ipcrus'(öfgêl)tn drs. Chr. H. L. Smits (viool). Donderdag 28 April, Passage-theater. „Katholieke Kring", en Katholiek Cultureel Genootschap, opvoering van „Fluffic neemt de leiding", Amerikaans Mysterie-spel in drie bedrijven van George Batson, door „Het Vrije Toneel" (v.h. Ruys-ensemble). Zaterdag 7 Mei, Volksgebouw. Schied. Arb. Toneelver. „Tot Steun in de Strijd": opvoering van „Krates", drama in 3 bedr. door Joh. van Eekelen. Donderdag 12 Mei, Passage-theater. „Schied. Kunstkring": opvoering van „De Lindeboom", door het Amstcrd- Toneelgezelschap. Zaterdag 14 Mei, Volksgebouw. Schied. Arb. Toneelver. „Tot Steun in de Strijd": opvoering van „Krates", drama in 3 bedr. door Joh. van Eekelen. A««r alle tri miniroken Zakenreizen en Toerlnme AMSTEROAMSCHE BANK INCASSO-BANK WESTVEST 36, TEL. 69109 - 69070 breidt zich «le internationale handel weer uit. (Gaarne verstrekken wij inlichtingen aan gaande het handelsverkeer met andere lan den en omtrent alle onderdelen van het bankbedrijf.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1949 | | pagina 14