J^almpjeó aan n.v. Gjebróf^Dlncent IJZERCONSTRUCTIE CENTRALE VERWARMING Het is juist wat een der plaatselijke bladen in een bespreking van ons 2c nummer opmerkte: bij wat wij over de Gcmecnschapsgedachtc inder daad een onderwerp met vele facetten schreven, zijn wij zorgvuldig aan de oppervlakte gebleven. Zeker, men kan aan dit onderwerp zeer diepgaande beschouwingen wijden en het zal ook wel eens zover komen. Maar laat men toch niet vergeten, dat wij nog niet zo heel lang aan het ge meenschappen zijn en dan lijkt het veilig alles op zijn eenvoudigst te stellen. Dat dit wel goed gezien is, weid zo aardig gedemonstreerd op de laatste vergadering van de bestuursraad, waar dit onderwerp een punt van langdurige bespreking uitmaakte. Hierbij bleek n.l. ondubbelzinnig, dat tal van ver- enigingsfer/ww» er eigenlijk nog geen flauw benul van hebben, wat de Ge meenschap eigenlijk beoogt. En wan neer de situatie zo is in de hogere regionen, hoe moet het dan staan met betrekking tot de vercnigingsleden van wie toch in doorsnee zeker niet te verwachten is, dat zij zich veel moeite zullen geven om zich met onderwerpen als deze zeer vertrouwd te maken, en eerst recht niet, wanneer men er eens rustig voor moet gaan zitten. Wil men dus desondanks iets bereiken, dan rustig aan en met veel geduld: dan moet het als het ware zijn: „Koffie om mee te nemen"! Nu moet men dit alles vooral niet te somber nemen. Persoonlijk schaam ik mij niet te verklaren, dat ik, hoewel ik elke week minstens cén lange avond over dit onderwerp vergader, ook nog wel eens in de knoop raak. Stellen wij het voor ditmaal eens zo: Elke vereniging heeft zo haar wen sen, maar ziet voor zich geen kans, die in vervulling te doen gaan. Laten we een voorbeeld bij de kop pakken. Een toneelvereniging heeft plannen tot het opvoeren van een bepaald stuk, dat vooral eisen stelt aan de toneclacc*>mmo- datic, doch moet haar plannen opgeven omdat er hier ter stede geen zaal is, welke die accommodatie biedt en tevens een verantwoorde exploitatie mogelijk maakt. Een andere weg staat haar niet open. Een ander voorbeeld: Men wil ter gelegenheid van het 675- jarig bestaan van Schiedam op waardi ge wijze voor de dag komen, doch geen enkele vereniging is op zichzelf in staat een programma samen te stellen en tot uitvoering te brengen, van vol doende trekkracht om grote drommen van elders naar hier te doen komen. Deze voorbeelden zijn met vele aan te vullen. Sinds echter de Schicdamsc Ge meenschap bestaat, zijn er plotseling geheel andere mogelijkheden gescha pen. Wensen van verenigingen worden op hun redelijkheid en practischc uit voering onderzocht; nagegaan wordt of bij andere verenigingen of organi saties dezelfde verlangens bestaan en blijkt dit in voldoende mate dan wordt een serieuze poging gedaan om in de leemte te voorzien, waarbij de Gemeen schap uiteraard de beschikking heeft over belangrijk betere papieren in alle richtingen, dan de verenigingen indi vidueel. De kans dat de wens in vervulling gaat, die eerst gevoegelijk op nul was te stellen, is nu plotseling zeer groot geworden. Alweer een zeer eenvoudige redena tie, zelfs een min of meer materialisti sche, doch dit doel heiligt deze midde len zeker. Hoofdzaak is thans, dat de daadwerkelijke samenwerking van al len, die hiertoe iets, al is het maar cén steen kunnen bijdragen, zo snel moge lijk tot stand komt. De gedachte zelf, van ideëel standpunt bezien, ontwik kelt zich dan vanzelf. Bij dat proces speelt natuurlijk ons blad een voor name rol, althans wanneer het in brede kring gelezen wordt. Dat is dus vers 1. Wanneer nu eens allen, die met ons van oordeel zijn, dat met een snel tot ontwikkeling komen van onze ge meenschap grote sociale en culturele belangen verbonden zijn voor onze gehele bevolking in al haar lagen en groeperingen, zich voornemen gedu rende de maand Mei een stevige poging te ondernemen om vrienden en kennis sen er van te overtuigen dat in ieder Schiedams huis ons blad thuis behoort, dan zijn wij 31 Mei zo niet aan ons doel, dan toch een heel eind op weg. Een aardig foldertje wordt gaarne in elk gewenst aantal verstrekt aan hen, die ons deze medewerking willen geven, door ons Algemeen Secretariaat, Nicuwstraat 12, telef. 68043. Moge van dit foldertje, welks eerste oplaag niet bepaald gering was, spoedig een 2e druk nodig zijn. SCHIEDAM 36

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1949 | | pagina 4