9T?ei 39 7~\e gedachte aan Mei roept een beeld op van ongerepte schoonheid. /y De natuur heeft gich met Pasen een nieuw costuum aangemeten en houdt nu „show" met alle nuances groengeborduurd met een weelde van bloemen in alle kleuren. De vogels gijn bedrijviger dan ooitgij gingen het hoogste lied enKlokke i Mei deponeren ge hun ei. De reigers in de Plantagf kokhalgen van louter plegier pas op voor hun gacbte eit jes! Ook de stadsmens verlangt naar een nieuw costuum, maar hij beeft geen punten. Hij verlangt naar vacantie, maar het is nog te vroeg. En toch wil hij naar buiten, al is het dan maar voor een dag of een middag. Het mag niet te ver gijn. Zoekt u een stuk ongerepte schoonheid in de naaste omgeving van de stadCa dan eens naar het natuurmonument „De Beer" op bet eiland Rogenburg. Het gal een openbaring voor u gijn en „a joy for ever". In onderstaand artikel wordt vooral geschreven over de vogelstand op „De Beer". Want van ij AprilJu.i is het broedtijd. En er worden daar dan goveel eieren go maar op bet strand gedeponeerd, dat men op moet passen om ge niet te vertrappen. Daarom is er in die tijd ook maar een beperkte mogelijkheid tot begoek. Alen wordt dan door de opgichter rond geleid door de broedplaatsen, hetgeen buitengewoon interessant is. Het reservaat is te bereiken per trein en boot, per fiets en per auto. Ga er niet go maar heen, want dan krijgt u geen toegang! Alle inlichtingen en ook toegangskaarten kunt u krijgen bij bet Algem. Secretariaat van de Schiedamse Gemeenschap: Nieuustraat 12, telefoon 6io4), Schiedam. cn de strandplevieren cn indien zo'n schclpenstrandjc wat uitgebreider is, dan kunnen wc daar kleine kolonies dwergsterns verwachten, variërend van 10 tot 20 nesten. De eieren van deze vogels zijn uiterst moeilijk te vinden om de eenvoudige reden, dat de dwergstern zijn eieren zonder meer tussen de schelpen deponeert en er dus van een nest in het geheel geen sprake is. Eveneens op het strand, doch voor namelijk in het zuidelijk gedeelte van „De Beer", broedt de sierlijke en ele gante kluut, de vogel met de kromme naar omhoog gebogen snavel. Deze snavel is uitermate geschikt om de kleine plasjes naar allerlei kleine orga nismen af te romen. Voorts broeden over het hele strand cn de lage duintjes enkele duizenden visdiefjes of gewone sterns, welke vogels we hier boven onze havens in de zomer ook dikwijls zien. Het zijn buitengewoon behendige vliegers, die plotseling, wanneer ze een visje menen te ontdekken, in het water ploffen en daarna met een triomfantelijke kreet met een visje tussen de snavclhclften verder wieken. Thans bedraagt het aantal visdicfjes- nesten tussen de 3000 cn 4000 stuks, hetgeen ongeveer een tiende gedeelte is van het aantal van vóór de oorlog. Gelukkig breidt het aantal nes ten zich nu ieder jaar weer uit. Tenslotte broeden op enkele duin tjes de kolossale zilvermeeuwen, die evenwel zo veel mogelijk in toom worden gehouden vanwege hun roof zucht ten opzichte van eieren of jongen der andere broedvogels. De fraaie bergeenden eindelijk ma ken hun nest heel gemoedelijk in een verlaten konijnenhol cn als de jongen uitgekomen zijn, trekt de hele familie duin op duin af in de richting van de slikken in het Zuiden. A. DE JONG. Grote sterns op de broedplaats

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1949 | | pagina 7