Industriële ondernemingen <T'{it de iSckiedamóe gemeenóclxap Dinsdagavond 28 Juni heeft de Be stuursraad van De Schiedamse Ge meenschap haar jaarvergadering ge houden. De jaarverslagen van secretaris en penningmeester werden voorgelezen en goedgekeurd. In de vacature Alberts werd voor zien door de benoeming van de heer A. L. J. Kunze, arts, tot lid van de Bestuursraad en Dagelijks Bestuur. De overige leden van het Dagelijks Bestuur, die thans zitting hebben, namelijk de heren: M. Holl, waar nemend voorzitter, Edw. den Hoed, secretaris, A. de Groot, penning meester, Mr. H. A. M. Roelants, Mr. P. Sanders en F. A. de Wolff, werden herbenoemd. Met algemene stemmen werd be sloten om aan de Edelachtbare Heer Burgemeester, Mr. J. W. Peek, het Ere-Voorzitterschap van De Schie damse Gemeenschap aan te bieden. De Burgemeester heeft dit aanbod inmiddels aanvaard. Plannen werden besproken inzake Cultureel Centrum en de Feestviering in 1950. Besloten werd tot instelling van een tweetal commissies: een voor versiering en verlichting en een voor het plan Emmaplein. De verkiezing van een voorzitter werd tot de volgende vergadering aan gehouden. De volgende vergadering zal in September worden gehouden, waarna iedere twee maanden zal worden bijeengekomen. Op Woensdag 29 Juni heeft de Erc-Voorzitter van De Schiedamse Gemeenschap, burgemeester J. W. Peek, in tegenwoordigheid van het Dagelijks Bestuur, een tweetal com missies geïnstalleerd. 1. Commissie voor versiering en ver lichting: Hiervoor waren uitgenodigd de heren: Ir. D. J. Adriaansc, dir. Tech nische Bedrijven, L. H. de Haas, Gem.- Architect, en J. J. Schipper, Gem.- Tuin-architect. 2. Commissie voor het plan Emma plein: Uitgenodigd waren de heren: J. Bertels, A. van Duinhoven, L. Kamp, F. Schotel, F. Sterenberg en A. J. Vredebregt. Beide commissies hebben het recht zich nog andere personen te assu- meren, die nodig blijken om het ge wenste doel te bereiken. Deze commissies zullen zo spoedig mogelijk plannen uitwerken en begro tingen opmaken, welke dan op de vergadering van de Bestuursraad in September behandeld kunnen worden. Wij wensen deze heren veel succes. Bij gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de R.K. Muziekvereni ging „St. Radboud" v.m. Kethcl, is aldaar op 13 en 15 Augustus een twee daags muziekfestival georganiseerd. Alle Schiedamse Harmonicgezel- schappcn zullen op Zaterdagmiddag 13 Augustus hun medewerking aan dit festival verlenen. Na de officiële plechtigheden te 2 uur concerteren van 3 tot 10 uur 's avonds de volgende Schiedamse korpsen: 1. Politiekorps3 uur 2. St. Ambrosius 3.45 3. Korps Leger des Heils 4.30 4. Stedelijk Muziekkorps 5.15 5. Harmonie „Wilton- Fijenoord"6.00 6. Gusto's Muziek Vereniging 6.45 7. Harpe Davids7.30 8. Crescendo 8.15 9. O.B.K9.00 Onze Burgemeester, Mr. J. W. Peek, heeft zich bereid verklaard in het Ere-Comitc zitting te nemen. Schiedam tone veel belangstelling voor dit festival. VOORAL OOK DE NIEUWSTRAAT12, SCHIEDAM ..He Heer** Het artikel in het Mei-nummer van ons blad over „De Beer" op het eiland Rozenburg heeft behoorlijk succes ge had. Behalve vele aanvragen om kaar ten en inlichtingen uit Schiedam be reikten ons ook verschillende aanvra gen uit Rotterdam, Den Haag, Vlaar- dingen en Ovcrschie. Na het bezoek hebben velen hun enthousiaste bewon dering geuit over het vele schone en interessante, dat ze daar gezien hadden. Ook nu de broedtijd op 15 Juli is geëindigd, is er nog veel schoons te genieten, vooral ook in Augustus, wanneer de Parnassiaweiden in volle bloei staan. Voor wie rustig wil ge nieten van zee en duin, planten en vogels, is „De Beer" een uitverkoren plekje. En u kunt er nu vrij rond wandelen, dat wil zeggen zonder ge leide; alleen moet u bij de opzichters woning een toegangskaart kopen a 50 ct. per persoon (gezelschappen van 10 personen en meer 25 ct.). Gaat u per auto of fiets, dan rijdt u naar Maassluis, laat u daar overzetten en na een tochtje van ongeveer 10 km komt u dan aan het reservaat. Per trein gaat u over Hoek van Holland. In de Bcrghaven aldaar vindt u een motorbootje, dat u direct naar het reservaat brengt. Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen aan ons Secretariaat: Nieuwstraat 12. 86 Jaarvergadering l)r MtariNfeeNteu in Jluzi«'kf<'NtlvHl in kellicl kunnen ons (en ook zichzelf) van dienst zijn door het sluiten van een collectief abonnement. Wanneer een flink aantal Schiedamse bedrijven 25, 50, 100 of meer abonnementen afsluit en deze exemplaren regelmatig naar goede afnemers elders zendt, dan heeft men spoedig een heel andere kijk op Schiedam dan thans meestal het geval is; dan komt men te weten wat Schiedam produceert, en dan profiteert nu de ene, dan de andere onderneming daarvan. Algam. Secretariaat Schiedamse Gemeenschap t Het natuurmonument

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1949 | | pagina 22