SCHIEDAMSE GEMEENSCHAP ^Uacantie en ^J^omkommertijcl lste Jaargang Nummer 5 Juli 1949 Administratie en abonnementen: Algemeen Secretariaat, Nieuwstraat 12, Telef. 68043 Advertenties: Kon. Ned. Boekdrukkerij H. A. M. Roeland, Lange Haven 141, Schiedam, Telefoon 69J00 Maandblad, verschijnend onder auspiciën van de Stichting „De Schiedamse Qemeenschap" Het is weer zover! De scholen heb ben alreeds haar poorten voor geruime tijd gesloten of zij doen dit binnen kort, en velen, zeer velen, zullen dus met animo bezig zijn aan het uitstip pelen van vacantieplannen, voorzover dit niet reeds gebeurd is. Doch dit vlot beter naarmate het zonnetje lek kerder schijnt en het is nog niet zo heel lang geleden, dat wij 's avonds tot elkaar zeiden: „Nu zou een knap pend vuurtje helemaal geen gek idee zijn!" Maar gelukkig denkt daar nu niemand meer aan. In het algemeen zou men dus kun nen zeggen, dat deze tijd van het jaar voor een ieder de meest vreugdevolle is, die met de prettigste vooruitzichten. Doch er is geen regel zonder uitzon dering en zo wordco ook thans mensen gevonden, heus geen hypochonders van professie, die min of meer te be klagen zijn en dat zijn de tijdschrift uitgevers. Wie heeft er nu nog tijd en lust om zijn lijfbladen uit te spellen, zoals hij dat anders gewoon is? Er zijn toch al te veel tijdschriften, maar nu is er wel iets beters te doen. Nu ja, voor een enkel blad, dat heel bijzonder in de pas staat, daarvoor kan doorgaans nog wel een ogenblikje gevonden worden. Kijk lezer, en nu is het de grote sport van uitgevers en redacties om hun blad tot die categorie te doen behoren. Dat is vanzelf niet zo een voudig, want meestal bestaat toch al een hemelsbreed verschil tussen het geen een tijdschrift moet lanceren of wenst te brengen en wat de lezer graag leest. Hier moet het juiste midden worden gevonden, dat voor het ene blad gemakkelijker te vinden is dan voor het andere, maar dat nu heel nauw luistert. Voor de Schiedamse Gemeenschap is dit helemaal geen een voudige zaak. In de eerste plaats lijdt dit blad, geheel in tegenstelling met veler verwachtingen, chronisch aan ge brek aan plaatsruimte. In de tweede plaats wordt het geacht te zijn de spreekbuis van zoveel officiële en scmi-officiëlc instanties, dat het uiter mate moeilijk, zo niet onmogelijk is, zelfs aan bescheiden verlangens te voldoen, zonder het blad tot een onleesbaar geheel te maken. Propaganda voe:en is een uiterst subtiel werk en men streeft daarbij zijn doel heel spoedig voorbij. Zo ergens, dan schaadt overdaad hier. Zou de firma Stokvis, die momenteel Zie het silhouet van Schiedam een maandblad uitgeeft, uitsluitend ter bevordering van de verkoop van het Solex-motorfietsje, anders zo voor zichtig zijn in het gebruik van het woord Solex in haar blad? Vóór alles is haar devies een gezellig, prettig leesbaar blad en dan hier en daar een druppeltje propaganda. Zo moet het ook met betrekking tot ons blad en wij beijveren ons zoveel mogelijk om dit te bereiken. Moge deze opvatting ook de instemming hebben van ons Gemeentebestuur en speciaal van zijn Wethouder van Gemeente werken, die er zich in écn der laatste raadsvergaderingen over beklaagde, dat aan de diverse gemeentediensten te weinig aandacht werd geschonken. Heb geduld, mijnheer Van der Kraan, wij vergeten u niet, maar de vorming van een uitgebreide lezers kring moet voorgaan: dat is ook in het belang der diensten en van onze Gemeente in het algemeen. Vandaar nu dit vacantienummcr, dat, naar wij hopen, weer velen tot het nemen van een abonnement (slechts f3,per jaar), zal doen be sluiten, in het besef, dat daarmee niet alleen hij zelf, maar vooral ook de Gemeenschap zeer gediend is. R.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1949 | | pagina 5