SCHIEDAMSE GEMEENSCHAP <^Die dooie Stad! 91 lste Jaargang Nummer 6 September 1949 Administratie en abonnementen: Algemeen Secretariaat, Nieuwstraat 12, Telef. 68043 Advertenties: Kon. Ned. Boekdrukkerij H. A. M. Roelants, Lange Haven 141, Schiedam, Telefoon 69300 Maandblad, verschijnend onder auspiciën van de Stichting „De Schiedamse Qemeenschap" LATEN wij het maar eerlijk be kennen. Schiedam heeft het deze vacantie lelijk laten liggen. Het was er zonder meer een saaie boel: de dood in de pot. „Kijk eens naar Vlaardingen", zo hoorde men wel zeggen, „daar was het in orde. En waarom hier dit jaar geen vacantic-kinderspelen, die vroe ger zo'n succes hadden. Hebben wc daarvoor een Schiedamse Gemeen schap?" Het is natuurlijk juist, dat het hele maal niet gek was geweest als ook Schiedam enig initiatief in deze rich ting had getoond. Maar of het billijk is onze nog zeer jeugdige Gemeen schap, die overigens reeds heel wat koren op haar molen heeft, hiervoor aansprakelijk te stellen, is een tweede. Niettemin kan het heel goed zijn, dat de Gemeenschap zich ook op der gelijk terrein zal gaan bewegen, doch voordat hieraan kan worden gedacht, dient haar organisatie geheel in krui ken en kannen te zijn, iets, waaraan thans met kracht wordt gewerkt. Men moet daarbij niet vergeten, dat de plannen tot Stichting van een Cultureel Centrum hier ter stede, welks tot stand koming van onschatbare waarde zal blijken te zijn voor het Schiedamse Culturele leven, en daarvoor niet alleen! op de vele vergaderingen terecht steeds voorrang genoten, waardoor de andere initia tieven wel eens wat in het gedrang kwamen, doch men kan nu eenmaal niet alles tegelijk aanpakken. Als een paal boven water staat het echter, dat het, wanneer het Culturele Centrum er eenmaal zal zijn, veel eenvoudiger zal zijn, uitvoering te geven aan allerlei plannen en wensen, die reeds leven in de Gemeenschap en klaarblijkelijk ook onder de bevolking, dan thans het geval is. Daarbij komt, dat Schiedam het volgend jaar in verband met het 675- jarig bestaan extra royaal voor de dag zal komen en het zou dan al heel raar moeten lopen, wanneer het uitvoerige programma niet diverse evenementen zou bevatten, die voor jaarlijkse her haling, zij het in gewijzigde, dan wel in ongewijzigde vorm, in aanmerking zouden komen. Wij betreuren het dus niet minder, dat Schiedam in de afgelopen maand zo uitermate saai is geweest, vooral ook omdat, blijkens ingewonnen in lichtingen, veel toeristen, niet alleen uit alle delen van ons land, maar zelfs van ver daar buiten, Schiedam be zochten. Mogelijk hebben dus ook zij die indruk gekregen, wat dan juist het tegengestelde zou zijn, van wat de Gemeenschap in het algemeen be oogt. Wij stellen ons dan ook voor hierin voor het vervolg afdoend ver andering te brengen, in welk verband tevens overwogen wordt om ook hier ter stede een afdeling van de Vereeni- ging voor Vreemdelingen Verkeer (V. V.V.) te stichten, wier taak het vooral zal zijn dit bezoek zoveel mogelijk te concentreren in weken, waarin Schie dam iets extra's te bieden heeft. Dat dit gepaard zal moeten gaan met een intensieve propaganda, b.v. door mid del van affiches, is vanzelfsprekend. Ook dit zal weer heel wat arbeid vragen, maar het zal ieder duidelijk zijn, dat Schiedam en vooral ook zijn Middenstand, hiervan t.z.t. rijke vruch ten kan plukken. Het is inmiddels alweer September en de vacanties zijn dus weer achter de rug.' Wij gaan dan ook weer met volle kracht vooruit en zullen U door middel van ons orgaan op de hoogte houden van het verloop van zaken. En moge het dan, als wij een jaar verder zijn, zo zijn, dat zij, die thans verkondigen, dat het maar niks was in Schiedam, dan gaarne zullen getui gen, dat er geen stad was in Neder land, die het in de vacantie-maand bij uitstek, in Augustus dus, voor het thuisblijvende gedeelte van haar bur gerij, zo gezellig maakte als Schiedam, en dat ook zeer vele bezoekers van buitenaf er niet anders over zullen denken. Het zij zo! R.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1949 | | pagina 3