(HT) VLUG's I banket je van het/ Contact met Lier ïSij, de titelplaat Waarschijnlijk zullen er wel lezers zijn, die onze voorplaat ditmaal niet op het eertsc gezicht kunnen thuis brengen. Wat overigens geen wonder zou zijn, want hoeveel of liever hoe weinig Schiedammers zullen wel eens de toren van de Grote Kerk hebben bestegen. En carillons hangen nu een maal steeds hoog enzijn moeilijk te fotograferen. Overigens zouden wij u niet aan raden voor dit carillon speciaal de klimtocht te ondernemen, want het mag zich dan nog wel iedere Vrijdag morgen laten horen, maar fraai is het geluid volgens hen, die het beoor delen kunnen, niet en de mogelijk heden zijn zeer beperkt, doordat ver schillende klokken ontbreken, andere het met de zuiverheid niet zo heel nauw nemen. Vandaar dat er plannen gesmeed worden om hierin afdoend verandering te brengen, waartoe de herdenking van het 675-jarig bestaan van Schie dam als stad natuurlijk een ideale ge legenheid biedt. Elke stad van een zekere standing en ouderdom behoort een carillon te hebben en een dat aan de hoogste eisen beantwoordt. Het fceft een zeker cachet aan de stad, et brengt er sfeer en het haalt de banden tussen stad en bevolking nauwer aan. Vooral dit laatste achten wij van groot belang en het is ook daarom, dat onze Gemeenschap van dit initiatief met vreugde heeft kennisgenomen, daaraan de wens verbindend, dat het comité er in moge slagen zijn plannen voor de volle 100 pCt te realiseren. En is er dan gten man in bel land die de sleutel maken kan Tweemaal in de maand September is Schiedam in Lier geweest. De eerste keer gold het een officieel bezoek van het Gemeentebestuur en het Comité Buitenlandse Contacten en een aar weken later waren het leden van et comité en enkele deskundigen, die er op uit trokken om te pogen het contact, dat wel niet verbroken, maar toch zeer zwak mocht heten, wat vaster te maken door nu einde lijk eens tot definitieve afspraken te komen. Er vallen nog veel moeilijkheden te overwinnen aleer het tot een wer kelijk algemene en massale uitwisseling kan komen. Er wordt echter hard aan gewerkt in Schiedam en ook in Lier. 'Atle actillelen meck I l8 stellen Vraagt Uw winkelier ons Iedere overheerlijk Schots brood. verbruiker Wilhelmientjes en Vanillesprits levree t'lt«lultrnd vrrkrUabaar In do bekandr bllkvrrpakklnK HT BftAUN g~0AM U/MU/WW/lJ/p II kU V SCHIEDAM TELEFOON 69915 B.G.G 67570 Levering van alle merken nieuwe personen- en bedrijlsautomobielen tegen catalogusprijzen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1949 | | pagina 14