VJ Het jaar 1950 staat voor de deur I47 spraak drukt men een stempel op bios- coopgaand Schiedam, die het aller minst verdient. Zeer zeker zouden ook hier de betere films genoeg publiek trekken, maar dat kan alleen gebeuren wanneer men er van overtuigd kan zijn, dat deze betere films ook werkelijk regelmatig in Schiedam komen. Een streven van enkele verenigingen op cultureel gebied en de belangstelling voor de filmavonden hiervan, zegt o.i. genoeg. 3 EEN gebied dat men geneigd is te ver waarlozen bij een over zicht van het culturele le ven vormt dat der ver enigingen, wier cultureel aanzien zulk een veelheid van facetten vertoont, dat wij niet in staat zouden zijn ze een naam te ge ven. Toch is het vooral in de boezem van deze verenigingen, dat de kiem voor het aanschouwen van het schone kan wor den neergelegd. Immers, hier heeft men de gelegenheid het auditorium door des kundigen binnen te laten leiden in een wereld met ongekende schatten, die steeds weer nieuwe verrassingen zullen opleveren. Daarom vooral mogen wij als leden van de gemeenschap zeker niet uit het oog verliezen, dat deze ver enigingen voor algemene ontwikkeling noodzakelijk zijn vooreen werkelijk cul turele gemeenschap. Even belangrijk als de vele amateuristische pogingen het grote te evenaren en, zoals soms wel eens gebeurt, voorbij te streven. Ook hier is de grootste waakzaamheid geboden. Ijtat Schiedam ook hier zijn plicht niet verzaken. Ihü moet een Gemeenscha pêjaar worden, hut wil zeggen, dat dan allhans het begrip tot een teder moet doordringen, dat wij het mei zijn allen reel beier kunnen, dan alleen of in groepen En dat betekent ook. dat wij mei reel minder, reel meer kunnen bereikenten bate ran een ieder. Itaareoor is allereerst nodig, dat ons blad een reet grotere verspreiding krijgt. Wij doen hier voor het onze. heed u rred$ het uwe? Bent u 6.r. reeds abonnf tegen sleehls f 3, per jaar)? En i« dit reeds het gerat, kunnen er dan som» niet een of meer nerenat/onne- menlen op overschieten, waarmee wij in staat zijn hel blad daar te brengen, waar kei moei komen. A dm inistrat te-adres Xieuwstraat 12 Schiedam. Traag in ntvtl opgeklommen Daalt de daggijn dorheid moe; En "gijn ogenspade ontloken Vallen vroeg en treurig toe. Laat hem! Kreune in stormig donker 't Stokoud-jaar met sneeuw bevracht. Blijde boodschap klinkt en blinkt er. De et uwen door, uit Oosternacht. Starre, u gien we! en horen 't Kerstlied. Morgen viert de korte dag Zege, o Jaar, op al uw dagen Morgen waait de vredevlag Aller volk!ren op de waat'ren; Klokkejubel eert Gods Huis En gevoel van welbehagen Maakt van 's mensen hart gijn Thuis. Tempels, trillende van lofgang Nieuw, schoon bij van kindsbeen heugt-. Binnenhuigen, waar bij buJstgroen Zich 't hereend gegin de vreugd Smaken laat aan gulle tafels. Na de schemergtans van 't vuur-. Samen kat eken ge e'e'n gemeenschap Dege dag althans, dit uur. Liefde was de blijde boodschap Liefde ook als de bron van hoop-. En wij overgien de rijen. Droef gedund in 'stevens loop Liefde knikt naar lege plaatsen In gedachteen gwaar van traan. Meent ge in 't vrolijk koor ook stemmen Van ongichtb'ren te verstaan. Heiligst is de kus der minne, Op bet feest der Mensenmin-, En gastvrijheid voelt haar w aarde Stil baalt ge ook misdeelden in. Gaaft gij vreugde, eengelvig denkerf Voeg u in de bonte rij! Feest des huiges, feest der volk'ren, 't Feest der eenheid vieren wij. IV. L. PENNING Jr. 1840—1924 Een Kerst-numrfier eraaat ren Kerst-gedicht. W'i) kozen nevenstaand gedicht ran de Schie dam** dichter Willem Ixnnut Penning Jr. Hij werd alhier geboren to Sorember 11*40 en orcrleed m Februari *9*4 in tien llaag. Vanaf lê9# was hij colslagen blind. I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1949 | | pagina 11