l><» poort van Ncliietlain ffeHRfffl *53 BIJ dit laatste wil ik nog even stil staan. In drie tijdperken hebben wij kerken zien uitgaan en driemaal zagen wij, dat de kerkgangers bij het huiswaarts gaan andere mensen tegen kwamen. In de eerste periode zal het geen grote groep geweest zijn, die niet ter kerke ging: enkele uitgewor- penen misschien, die bij het tegen komen van de parochianen snel ver dwenen in het nachtelijk duister. In de tweede periode zijn het er al meer, die elkaar tegenkwamen. Tot hen behoorden niet alleen zij, die leefden aan de zelfkant van de samenleving, maar ook kerkgangers kwamen elkaar tegen. Immers eenheid van geloof bestond niet nicer. En in de derde periode, dus nu? Men kan thans vele richtingen uit, wanneer men ter kerke gaat, letterlijk en figuurlijk, en komt velen tegen, niet behorende tot de eigen groep. Maar groter, veel groter is de massa dergenen, die thuis blijven of ergens anders heen trekken, uit onverschilligheid voor of ver vreemding van de kerk. De oorzaken van deze ontwikkeling wil ik hier niet nagaan: zij zijn velerlei, maar dat ook de kerken zelf hieraan mede schuldig zijn valt niet te betwijfelen. Tenslotte nog dit: moge Kerstmis 1949 een ieder kerkganger of buitenkerkelijke leren, dat het goed is te trachten, wanneer wij mensen tegenkomen en ik bedoel het thans overdrachtelijk meer begrip voor elkaar te hebben: ook dit is een deel van de Christelijke Bood schap. A. VAN DER POF.ST CLEMENT DANK zij het particulier initiatief van de aannemers- combinatie S.S.N., (gevormd door de aannemers firma's Gcbr. Smits, J. Schotel en Zn. en P. Noordzij, alle te Schiedam), zal waarschijnlijk nog deze maandn.l. zodra enkele administratieve moeilijkheden,die nog hangen de zijn, uit de weg zijn geruimd, worden begonnen met de bouw van een complex van 128 woningen in vier woonlagen aan de Rotterdamscdijk Z.Z. te Schiedam en van een torenflat van 9 woonlagen, met 88 woningen, aan de Rotterdamscdijk Z.Z., hoek Coolstraat, welke straat de grens vormt tussen Schiedam en Rotterdam. Deze complexen vormen volgens mededelingen van het Departement van Wederopbouw het grootste project in ons land sedert het bestaan van dit departement. Het zal, als het midden 1951 gereed is (de 128 woningen zullen waarschijnlijk reeds over een jaar bewoonbaar zijn) een prachtige afsluiting van Schiedam naar het Oosten vor men, terwijl tevens het industrieterrein Nieuw Mathc- nesse, waar verscheidene bedrijven zijn en worden geves tigd, aan het oog zal worden onttrokken. En welk een prachtige entree zal Schiedam, van Rotterdam uit, krijgen. Achter dit complex zullen bovendien 22 boxengarages en 24 bedrijfsruimten worden opgetrokken, die geen belemmering zullen vormen voor de toekomstige be woners, omdat gebruik wordt gemaakt van het niveau verschil tussen de dijk en het terrein, waarop deze boxen garages en bedrijfsruimten komen, die van de achterzijde van deze complexen zijn gescheiden dtxir een tuin en de Maarten van Couwcnhovenstraat, die parallel komt te lopen met de dijk. De flats zullen bevatten: een woon kamer, twee of drie slaapkamers, een keuken en een bad- cel. De torenflat wordt 28 m h<x>g. De liftkoker, met twee liften, wordt nog 3 meter hoger. Het ontwerp is van het Schicdamse architectenbureau Spruyt en Den Butter. De bouw is mogelijk door de Financiering-Woningwet 1948. l)i| j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1949 | | pagina 17