l4€M*Ktt€»iiio€ftiistellingr Redelijk Jluweiim '59 lijk, maar dat komt, omdat zij dc oude klank van dc blokfluit meestal samen- horen met dc moderne, volle, klank van dc nieuwe violen en piano's. Ja, daar tegen moet dc fluit het afleggen. Die is pas in haar element, als zij dc oude klank van spinet of davccymbcl heeft om haar te ondersteunen. Dc blokfluit heeft op het Schiedamse muzicklyccum haar intrede gedaan, als een soort onderbouw-instrument. Kin deren zijn, als zij op een leeftijd van 7 tot 9 jaar met muziek beginnen, nog helemaal in dc groei. Dc piano-lief hebbers kunnen nog geen octaaf om vatten, zodat dc verscheidenheid van stukjes met kwinten-omvang zeer klein is. Dc viool-leerlingen moeten telkens opnieuw de onderlinge toontrappen vaststellen, omdat hun vingers nog groeien. Terwijl zo de eerste jaren practisch resultaatloos verlopen en de kinderen theoretisch ver op dc practijk vooruitraken, moet steeds weer ge corrigeerd worden. Dc blokfluit voorkomt dit. Kinderen met betrekkelijk kleine handen kunnen al gauw op de sopraan-fluit spelen. Zij ontwikkelen hun gehoor en hun muzi kale aanleg; dc resultaten zijn betrek kelijk gauw van die aard, dat in de huiselijke kring gemusiceerd kan wor den en de muziek-theorie past zich prachtig aan bij de practischc vorde ringen. Als de kinderen oud genoeg zijn om op een piano of viool te gaan spelen, zijn zij theoretisch reeds voor het grootste deel gevormd; zij kunnen zich meer aan de practijk wijden. Dc directeur en de leerkrachten hebben het kind in zijn ontwikkeling gevolgd en kunnen nu met nog meer nauwkeurigheid bepalen, voor welk instrument het de meeste aanleg heeft. Niet overal wordt deze methode ge volgd. Schiedam geeft er de toon mee aan, want de Rijksinspecteur van het muzick-ondcrwijs Dr. NX'althcr Boer was er enthousiast over en wilde het overal gaan toepassen. Muzikaal heeft Schiedam weer een primeur. Dc blokfluit, het instrument, waar mee dc herders rond de kribbe speel den, is weer een gangbaar instrument geworden in dc handen van onze kin deren. Zij leren ermee zich te voegen in het groter geheel van een orkestje. Van hen wordt gevraagd eigen krach ten en talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen, opdat het geheel er dc vruchten van zou plukken. Is dat ook niet dc diepste gedachte achter dc „gemeenschapszin"? Ooft ons Stedelijk Museum is nu in Kerststemming. D: collectie erin Jan Sluyters heeft n.l. kort Kleden plaats gemaakt voor een tentoonstelling van schilderijen en beeldhouwwerken van leden van de Rotterdamse Kunste naars Sociëteit. Hier hoven de reproductie van een der meest marquante inzendingen, een drieluik, geschilderd door Mevroutv Willemse-Vervloet te Rotterdam. Wij besteedden onze beste zorgen aan deze reproductie; toch blijft zij uiteraard verre achter bij het origineel. Wij adviseren U dan ook met klem: loop er in elk geval eens binnen! En het zal niet trior het laatst zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1949 | | pagina 23