9? dit oef even 45 die sedert 1900 werden gegeven, ver liepen zo, dat men tijdelijk moest besluiten ze geheel te laten vervallen. Het was het begin van een proces, dat ook in onze dagen nog door werkt zonder dat te zeggen is, welke richting deze ontwikkeling uit zal gaan. Zonder deze richting te kennen, was het voor de huishoud- en industrie school echter noodzakelijk zich de taak, de voortgezette opvoeding van het jonge meisje, goed voor ogen te houden. Voor een opleiding tot huis houdkundige en kinderjuffrouw kon men reeds jarenlang terecht, doch er werd meer verlangd. De opleiding voor huisnaaister kwam erbij en ook kreeg de algemene vorming meer waarde door de invoeging van de vakken scheikunde, plantkunde en natuurkunde. Meer en meer verplaatste de vrouw haar terrein naar het sociale werk en zo tussen griepepidemie, lustrum vieringen en schoolreisjes door wist de school de bakens te verzetten. Een wereld weerspiegelde zich in het les rooster: cursussen voor vrouwen van werklozen en werklozen zelf, oplei ding tot dienstboden en het propa geren van efficiency in het huishou den. In 1938 werd voor de eerste maal een gezinshulp opgeleidkinderver zorgsters volgden later. Van die vijftig jaren huishoudonder- wijs heeft zich twee en veertig jaar geschiedenis afgespeeld in de school aan de Prins Mauritsstraat. Het was van het begin af een kwestie van ver bouwen, omdat men de ontwikkeling van het nijverheidsonderwijs vóór wilde blijven. In 1933 kon zelfs gezegd worden, dat de Schiedamse huishoudschool de best geoutilleerde school van ons land was. Tot 1939 zwaaide mej. v. d. Ven er de scepter en zij deed het zo, dat de oud-leerlingen nog onvergetelijke herinneringen hebben aan de schooltijd. Na haar kwamen mej. Westerdijk en mej. Ybes, van wie de laatste de sociale taak van de school nog verder mocht uitbreiden. „De school in de practijk en de prac- tijk in de school" is thans het devies geworden. Vanuit de geheel gemoder niseerde school trekken regelmatig de leerlingen van het vak „hulp in de huishouding" b.v. naar de gezinnen om hier het geleerde te toetsen aan de dagelijkse ervaring van de huis vrouw of men kan ze boven in het schoolgebouw aantreffen, waar een complete woning met alles wat daarin hoort, is ingericht. Uit de fabrieken, die meer en meer hun deel van de arbeidersjeugd gaan opeisen, komen cp hun beurt in de avonduren de meisjes om in de Schie damse Huishoud- en Industrieschool hun onontbeerlijke kennis voor het huishouden en het gezinsleven te vergaren. Vooral met dit laatste werk bewijst de school, dat zij ondanks haar vijftig jaren eigenlijk nog piepjong, is. Het jubileum van de school zal staan in het teken van de vernieuwing, die men steeds nastreefde. Het valt nl. samen met de heropening van het laatst verbouwde gedeelte van de school. Er is dan een onthulling van een gebrandschilderd raam. Oud-leer lingen en leerkrachten worden ont vangen en in de lokalen kan men drie dagen lang een tentoonstelling bewon deren, welke vijftig jaar nijverheids onderwijs in beeld brengt. In ons MaartAprilnum mer hebben wij bij de foto's op het omslag en op pagina 12 vergeten te vermelden Luchtfoto K.L.M. Deze na latigheid willen wij hier mede herstellen. Er bestaat gelegenheid de eerste jaargang van De Schiedamse Gemeenschap te laten inbinden in een stevige band met linnen rug. De kosten van band plus bindloon bedragen f 3.50. Bezorg uw jaargang liefst vóór 20 Mei aan ons bureau, Nieuwstraat 12, te gelijk met bovengenoemde f 3.50. U ontvangt de gebon den jaargang dan thuisbe zorgd. Voor nieuwe abonné's is, zolang de voorraad strekt, nog een complete le jaar gang beschikbaar. Voor de foto-wedstrijd blijkt grote belangstelling te bestaan. De pas opgerich te Algemene Fotokring „Schiedam" heeft haar me dewerking aangeboden en deze is dankbaar aanvaard. Het bestuur zal de Schie damse Gemeenschap behulp zaam zijn bij het inrichten van de Foto-tentoonstelling eind Augustus. De Toneel-cursus ter voorbereiding van „Het Spul van Jonker Frans" on der leiding van Arend Hauer wordt onder grote belang stelling met steeds stijgende animo gevolgd. Een inte ressant artikel hierover vindt u in dit nummer. Hoofdkantoor Schiedam T uinlaan 10 kantoor Coolsingel 75 Rotterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1950 | | pagina 9