TITRREIDINO ROTTERDAM-WEST biedt onze stad een onverwachte kans. Maar dan moeten we niet wachten tot het te laat is 68 J~\e meeste burgers van een kleine stad beginnen in hun t schulp te kruipen, zodra een grote stad ter sprake komt. Voor een stad als de onze, die haast opzij gedrukt dreigt te worden door een wereldhaven als Rotterdam, geldt dat in driedubbele mate. Wanneer men zijn oor te luisteren legt en zijn ogen de kost geeft, kan men dit telkens weer op ondubbelzinnige wijze constateren. „Tegen een grote stad valt toch niet op te boksen'''' zegt men. En de poging, die een paar dapperen op het punt stonden te ondernemen wordt in de kiem gesmoord bij gebrek aan medewerking. En komt men zover, toch nog iets te doen, dan blijft het in negen van de tien gevallen bij een ietwat slappe poging, die bij voorbaat eigenlijk al gedoemd is tot mislukken of die in een half-slagen zal stranden. Nu is het natuurlijk waar, dat een kleine stad in vele gevallen aan het kortste eind moet trekken, en de initiatiefnemers geducht rekening moeten houden met hun beperkte mogelijkheden. Maar niet minder ivaar is het toch ook, dat men niet bij voorbaat moet gaan capituleren voor een grote stad. Er zijn wel degelijk tal van overwinningen te behalen op de machtige buur. Mits men de zwakheden waar ook hij aan lijdt maar opmerkt en de mogelijkheden die hieruit ontstaan maar voldoende... uitbuit! „Kom op met een voorbeeld", zal de lezer, die tot dus ver het verhaal gevolgd heeft, zeggen. „En een duidelijk voorbeeld liefst. Laat ons zien, op welke wijze wij Rotter dam kunnen aftroeven." „Wel", is ons antwoord, „niets liever dan dat. Doch laat Schiedam de kaarten dan ook opnemen en het spel uitspelen." Aangewezen op ons Het is, dat mag om te beginnen wel even vastgesteld worden, een feit, dat onze stad in cultureel opzicht een kind is vergeleken bij Rotterdam. „Cultureel" dan genomen met inbegrip van het „uitgaan". De Maasstad dus juist op dit gebied willen aanvallen, zal velen op zijn zachtst uitgedrukt „waanzin" lijken. Toch kan het. En dat zit zo: Dicht tegen onze stad aan ligt de Rotterdamse woonwijk „Oud-Mathe- nesse"; een verzameling moderne straten met zo om en nabij de 10.000 bewoners. Die mensen hebben verschillende verenigingen en afdelings-organisaties opgericht en ze hebben dus behoefte aan de nodige zalen en gelegenheden. Nu ontbreken die in deze wijk in vrijwel elk opzicht en dit is een zwak. Wat duidelijk gedemonstreerd wordt door het feit, dat verschillende van deze verenigingen en orga nisaties voor hun evenementen gebruik moeten maken van onze Schiedamse zalen. Zij doen dit, omdat ook in het Westen van Rotterdam vrijwel geen zaal beschikbaar is. Maar het wordt nog erger, want Oud-Mathenesse krijgt binnenkort nog tweemaal zoveel inwoners als het nu al heeft. Door het feit namelijk, dat ten Oosten van de Franse laan een nieuwe wijk uit de grond gestampt wordt. Daar zullen binnen enkele weken ook mensen wonen, die ver enigingen gaan stichten en die telkens weer zalen nodig zullen hebben Ook zij kunnen niet terecht in Rotterdam- West en komen dus naar Schiedam. Voldoe aan die vraag Tenminstewanneer onze stad hun wensen in ver- vulling kan doen gaan. Wat hun kleine wensen lees: kleine zalen betreft, gaat dat vrij gemakkelijk. Zij het dat we hun niet één zaal kunnen aanbieden, die in alle op zichten voldoet. Maar niet zodra willen deze Rotterdam mers een behoorlijke grote zaal, of zij kloppen vergeefs aan. Daar zij hun „grote" avonden toch door moeten laten gaan, wenden zij zich noodgedwongen tot de zalen in het centrum van de Maasstad, zoals Palace en Odeon. Nu zullen er verenigingsbesturen in Oud-Mathenesse zijn, die bestaan uit „Centrum-Rotterdammers" en deze komen zo gauw niet op het idee aan Schiedam te denken. Wanneer onze stad echter voldoende accommodatie zou kunnen bie den, zou dit gauw anders worden. Getuige een Rotterdamse personeelsvereniging als de „Netam", die haar avonden in het Passage-Theater geeft. Het ligt er dik bovenop, dat onze stad en niet alleen de zalenverhuurdershier een prachtige kans aange boden krijgt. Laat zij deze voorbijgaan, anders gezegd: Grijpt zij deze niet aan door aan te vallen, dan komen de kaarten heel anders te liggen. Dan zullen de verenigings besturen in Oud-Mathenesse het Rotterdamse gemeente bestuur er op wijzen, dat in hun wijk de meest onontbeer lijke zaalruimte ontbreekt. Het is dan lang niet onmogelijk dat dit vooruitstrevende gemeentebestuur dat toch al erg gevoelig is voor de wijkgedachte het gerechtvaardig de van deze eis inziet en er toe overgaat in, of dicht bij de wijk Oud-Mathenesse („de Internationale Buurt" zegt de volksmond) een zalencomplex neer te zetten. Vooral, wan neer het in het centrum de handen een beetje vrij zal gaan krijgen. Voor de zoveelste maal Wat dan zou betekenen, dat voor de zoveelste maal Rotterdam in de aanval gaat en onze stad geheel en al in de verdediging wordt gedrongen. Omdat in de eerste plaats verschillende verenigingen uit het Oosten van deze zalen gebruik zouden gaan maken en in de tweede plaats in dien deze zalen groter of meer geschikt waren verschil lende andere Schiedamse verenigingen voor hun „grote" avonden hun heil zouden gaan zoeken in dit Rotterdamse zalencomplex. Want zo goed als voor de Oud-Mathenesse- naren op het ogenblik geldt, dat zij binnen een paar minu ten met de tram in het hart van onze stad zitten, zal dit evenzeer in omgekeerde richting gelden voor de Schiedam mers die naar Rotterdam-West willen. En zelfs nog meer, wanneer binnen afzienbare tijd de tweede bus- of tramver binding tussen het Westen van Rotterdam en (bijvoor beeld) het Schiedamse station werkelijkheid geworden zal zijn. Iets, waarvoor men nu al bij de R.E.T. met plannen rondloopt. Natuurlijk zal Rotterdam, wat het bouwen van een der gelijk zalencomplex betreft, niet op stel en sprong te werk kunnen gaan. Maar gezien de voortvarendheid, waarmee de Maasstedelingen sommige initiatieven weten door te voeren, moet met deze mogelijkheid ernstig rekening worden gehouden. Vandaar, dat tvij niet konden nalaten even de aandacht op deze gemakkelijk te passeren kwestie te vestigen. En dat wij de Schiedammers, die hier belang bij hebben, nogmaals ivillen aanraden: „Let op Uw Sacck"; tast „Grote Buur aan in zijn zwakke puntgrijp uw kans en speel uw troeven uit vóór het te laat zal zijn!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1950 | | pagina 12