grote liefde voor de luchtvaart, die deze mensen bezielde. Men kent in Amerika en Engeland het begrip „commercial art"; een be grip, dat vele Europese kunst-derwisjen de rillingen op het lijf jaagt; een be grip, dat echter dichter staat bij het begrip kunst dan menige van hun pure aesthetiek séances. Iets van deze „commercial art" was terug te vinden in de wijze, waarop de belangstelling voor de luchtvaart werd gewekt. Zelfs al ontstaat door het stre ven naar rustige representatie het ge vaar van een verstarring, vooral als het gaat om een tentoonstelling met als onderwerp het snelste en mobielste der menselijke verplaatsingsmiddelen. Wat het meest verheugde, was het spontane initiatief van de Schiedamse Luchtvaart Club. Zij sloten zich aan bij de Schiedamse Gemeenschap om met hun liefhebberij de stadsfeesten op te fleuren. Zij bewijzen, dat de belangstelling van de jeugd verder gaat dan men uit menige beduchte publicatie over de jonge mensen van deze tijd zou ver wachten. Een jeugd, die zo midden in het eigentijdse staat en het zo fris tegemoet treedt, leeft niet in een avondland. Ook de leden van de Amateur Foto grafen Club uit onze stad hebben zich van hun beste kant laten zien. Zij heb ben zich het vuur uit de schoenen ge lopen om goed voor de dag te komen. Mag men de techniek als beheerste natuur een cultuur-uiting bij uitstek noemen, hoeveel te meer nog de kunst van deze tijd, het expressiemiddel van onze haastige eeuw: de fotografie. Het blijft daarom te betreuren, dat zij geen doeltreffender steun hebben gekregen van de Schiedamse camera liefhebbers. Op de eerste plaats misten zij een goede kern van vak-fotografie. Het werk der amateurs stond over het algemeen niet op een hoog peil, noch wat de artistieke kwaliteit, noch wat het aantal der inzen ders betreft. Misschien moet de voor naamste oorzaak hiervoor wel gezocht worden in het feit, dat de Schiedamse fotografen te weinig kans krijgen ken nis te maken met het vergevorderde stadium, waarin de vakfotografie zich bevindt. Om Schiedam wakker te krijgen voor goede fotografie, zal men een tentoon- Rust in de BeurssluisDe eerste prijs der beginnelingen ging naar E. P. Buschmann. stelling op hoog niveau moeten orga niseren, zoals deze onlangs in het van Abbe-Museum in Eindhoven werd ge houden. Daar werd bewezen, hoe ver het staat met deze eigentijdse kunstuiting. Wij weten allen, dat het peil van veel liefhebberijen bepaald wordt door de stand van het daarmee correspon derende vak. Dit komt reeds tot uiting in de op leiding van leerlingen aan de academie, die in eigenlijke zin nog slechts ama teurs zijn, door geschoolde mensen klaar te maken voor de professie. De belemmeringen van technische oner varenheid en onvolgroeide visie moeten hier worden weggenomen om aan de ingeboren kunst de mogelijkheid tot vrije uiting te verschaffen. Zo is het ook bij de hier ter sprake zijnde fotografie. Men heeft in Schiedam de moderne visie en de technische uitwerkingen van de grote kunstenaars op fotogebied K. N.Eerlijk gezegd, ik had er niets van verwacht. Het was al zo vaak bewezen, dat Schiedam niet kan feestvieren. En daar opeens kwamen de Schiedammers los. Dank zij ja, dank zij de Schiedamse Gemeenschap en het Vacantiecomité. Hulde! practisch nog niet onder ogen gehad. Daarom liggen de producten van onze fotografen achter. Wij hopen, dat de enthousiaste wer kers van de Amateur Fotografen Club na dit eerste organisatorische succes gesterkt zullen zijn om ook op artistiek gebied hoge eisen te durven stellen aan een volgende tentoonstelling. In eigen kring wordt de fotografie serieus aangepakt. Laten wij hopen, dat deze jonge mensen, die een club stichtten om voor de Schiedamse Ge meenschap naar buiten te kunnen tre den, de kans krijgen om Schiedam een fototentoonstelling te geven, die klinkt als een klok. Die zich artistiek revan cheert.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1950 | | pagina 7