SCHIEDAMSE GEMEENSCHAP aac Cultureel-Centrum? ons r45 2e Jaargang Nummer 8-9 Januari 1951 Administratie en abonnementen: Algemeen Secretariaat, Nieuwstraat 12, Telef. 68043 Advertenties: Kon. Ned. Boekdrukkerij H. A. M. Roelants, Lange Haven 141, Schiedam, Telefoon 69300 Maandblad, verschijnend onder auspiciën van de Stichting „De Schiedamse Qemeenschap" m JA, dat is een vraag, die ons ieder ogenblik wordt gesteld sinds de Gemeenteraad zich met onze plan nen te dien opzichte accoord ver klaarde. Het antwoord erop is niet in twee woorden te geven. Waar wij het bovendien gewenst achten, dat de Schiedamse burgerij precies weet, waar zij aan toe is, hebben wij gemeend in ons orgaan nog eens uitvoerig de loop der dingen te moeten uiteen zetten. Het was aanvankelijk een eenvou dige zaak. Het Bestuur der Schiedamse Ge meenschap was van oordeel, dat er te Schiedam een nijpend zaalgebrek heerste en nog heerst! en dat geen enkele zaal een behoorlijke ac commodatie biedt voor het brengen van een toneelvoorstelling van enige betekenis of van een concert, noch om een gezonde ontplooiing van het Schiedamse verenigingsleven mogelijk te maken. Het overwoog verder, dat Rotter dam in dit opzicht sinds 1940 zeer onvoldoende is toegerust; dat Vlaar- dingen totaal niets te bicden had en dat Schiedam dus nimmer een schonere kans zou krijgen om onze stad tot een Centrum te maken van een wijde om geving, ten bate van haar bewoners en ten extra voordele van haar midden stand, café's en bioscooptheaters inbe grepen. Ondanks deze reeds gunstige om standigheden meende ons bestuur alleen dan tot de bouw te mogen advi seren, wanneer daarvoor de meest gunstige plaats kon worden gevonden. Na veel wikken en wegen viel de keus op de kop van de Plantage, welke plaats hij het nader uitwerken der plannen zo goed bleek te voldoen, dat gevoeglijk van een trouvaille kon worden gesproken. Ook de aesthetische en de financiële kanten der zaak kon den hier uitermate bevredigend wor den opgelost. Tot zover liep alles dus gesmeerd. Het zou van ons Bestuur natuurlijk kinderlijk geweest zijn te menen, dat een voorstel van de draagwijdte als het bovenstaande zonder enige bedenking zou worden aanvaard. De bevolking telt nu eenmaal mensen van allerlei opvatting en levensbeschouwing, die omtrent bepaalde facetten van een dergelijke zaak een verschillend stand punt innemen. Bovendien is er door gaans vrij veel tijd mee gemoeid, vóórdat de massa met een dergelijk plan gaat meeleven. Maar dat de oppositie, die onmiddel lijk na de publicatie van de plannen de kop opstak, met een dergelijke verbetenheid zou strijden, als zij gestreden heeft en nóg strijdt! zich daarbij bedienende van argumen ten, deels niet ter zake dienende, deels volkomen onjuist, dat hadden wij niet verwacht, ijverende voor een goede zaak in het welbegrepen belang der gemeenschap. ij behoeven niet lang stil te staan hij de fel gevoerde actie van het z.g. „Tuinlaan-Comité", dat er slechts in slaagde de grootst mogelijke verwar ring te stichten inzake de plannen en mogelijkheden, voor zijn doel overigens voldoende, zoals later bleek. Velen zijn toen reeds in de verkeerde tram ge stapt, omdat zij niet begrepen hebben, wat de ondergrond was van dit verzet noch wat er de consequenties van zouden zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1951 | | pagina 5