i= m. Schiedam groet Zuid'Afrika 10 TBwmïSw i m Behalve foto's van het oude en ver dwijnende Schiedam, vindt men opnamen van de moderne gebouwen en korte fotoreportages van de be langrijke bedrijven in onze stad. Een toelichtende tekst is even be knopt als afdoende om een goed beeld van Schiedam te geven. ken staat, zoals de heer v. d. Poest Clement die hem in de uitzending terzijde stond het in eenvoudig Nederlands in het herdenkingsalbum heeft gedaan. Dit herdenkingsalbum, getekend door genoemde heer M. Jan sen, is gebonden in perkament. De af metingen zijn 50 X 35 en het is ongeveer drie duimen dik. Het telt 180 pagina's zwaar Oud-Hollands gesehept papier. Op de titelpagina vindt men behalve het Wapen van Z.-Afrika ook de op dracht aan de Z.-Afrikaanse regering en de handtekeningen van Mr. J. W. Peek, de burgemeester, en Mr. N. J. Post, de gemeentesecretaris. Bovendien heeft de Burgemeester in een groet aan Z.-Afrika de overhandiging van het album nog eens persoonlijk toegelicht, waar hij zei: Daarom is het ons Gemeentebe stuur een voorrecht dezer dagen aan de Regering van de Unie een album aan te bieden, ivaarin zijn opgenomen copieën van archiefstukken, betrekking hebbend op de familie van Riebeeck en foto's van de stad, waarin men de sfeer uil van Riebeeck's jaren terug vindt. Wij hopen, dat deze herdenking de banden tussen Z.-Afrika en onze stad nauwer zal aanhalen. 4>1 Dat meneer Jansen van de afdeling Stedebouwkundige Ontwikkeling van Gemeentewerken nog kan schrijven, is allen,die hem de laatste weken hebben bezig gezien, een raadsel. Dat meneer van der Poest Clement, de archivaris, nog welgemoed naar het Oude Kerkhof kan stappen om er zich met mannenmoed weer op de oude Giftbocken, Doopregisters en Registra- tiekaarten te werpen, lijkt op een wonder. Dat meneer Voogd van der Straaten intussen geen van Riebeeck-complex heeft opgelopen, is waarschijnlijk te danken aan het feit, dat hij door de jaren heen gehard is in het verteren van de alleroudste gegevens uit de alleroudste boeken. Wat deze drie mensen in de afgelopen weken gepres teerd hebben, is terug te vinden in een vele kilo's zwaar gebonden boek, dat het herinneringsblijk van Schiedam is aan Zuid-Afrika. Een herinneringsblijk en min of meer een visite-kaartje tevens, want men hoopt door de aanbieding van dit album aan de Regering van de Zuid- Afrikaanse Unie iets goed te maken van de verwaarlozing, welke de figuur van Riebeeck in Schiedam min of meer argeloos te doorstaan kreeg. Zelfs de Wereldomroep heeft er een steentje toe bijgedragen een eind aan de onwetendheid te maken door een der medewerkers aan de Z.-Afrikaanse afdeling per geluidswagen naar Schie dam af te vaardigen en hem hier met de oude stukken in zijn hand indrukken te laten geven van wat opgedolven drie eeuwen oude documenten een Zuid Afrikaner „doen". De heer W. Loots heeft in het Zuid- Afrikaans verteld wat er in deze stuk- nog en sprak op het stadhuis Jan van Riebeeck over de steeds verdergaande achteruitgang in het haringreders- bedrijf. Men dacht er zelfs over, ver telde hij in vertrouwen, om de be lasting op de aangevoerde haring ten behoeve van de kerk maar af te schaf fen. Hoe goed kon hij zich nog her inneren, dat toen na de stadhuisbrand in 1604 er een nieuw torentje op het stadhuis werd gebouwd, men een ha ringbuis als windvaan erop plaatste. Misschien komt er nog wel eens een tijd, zo meende hij, dat de windvaan ons moet herinneren aan de voorbije glorie van het haringredersbedrijf. Sommige bedrijven waren al naar el ders gegaan en pakhuizen stonden leeg. Het zag er maar slecht uit voor Schiedam, vond de secretaris, maar kom, laten wij niet somber zijn: mis schien zal Schiedam spoedig weer een bloeiend bedrijfsleven kennen.Dat het de brandersindustrie zou zijn, die Schiedam later bloei zou hergeven en onze stad het typische silhouet zou schenken van brandersmolens, gevels van branderijen en mouterijen, dat kon de secretaris toen nog niet vermoeden. A. VAN DER POEST CLEMENT Archivaris van Schiedam Uit de wereldberoemde atlas van Bleau die in 1649 tot stand kwam, is deze plattegrond van Schiedam, die de stad weergeeft zoals deze er tijdens Van Riebeeck's leven uitzag.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1952 | | pagina 10