'I 12 niet heeft kunnen bolwerken en zijn zaken gaat verkopen. Hij gaat later nog naar Barberton, maar dit blijkt evenmin rijp voor een „Bottlestone". Hernieuwde pogingen in Utrecht hebben een ogenblik succes. In 1898 worden nog vijf vaten a 54% besteld. Van de verdere ontwikkeling is niets meer bekend. De Boeren-oorlog breekt een jaar later uit en nog blijven de banden van Schiedam met Zuid-Afrika spreken. Jn een levensbeschrijving van Chris- liaan de Wet, een der grote Boerenge neraals, lezen wij, hoe hij, in zijn pri mitief stafhivartier, zat achter een bu reau, dat gevormd weid door lege Rijn bende-kisten. Einde van een „trade" Dat is dan wel het laatste belang rijke, dat er te vertellen valt. De je never-export gaat nog wel door, maar de Britten concurreren met hun whis key, zoals ze het eerder hadden gedaan met hun „gin", die echter ook al werd zij gebracht onder de naam Hol land's Gin qua smaak achterbleef. Meer Engelsen vestigden zich in Zuid- Een hoekje in Schiedams Stedelijk Museum, dat in beeld brengt wat er voor het mouten, branden en distilieren vroeger kwam kijken. Op de voorgrond een heet- waterkit, die door de kuiper zelf gemaakt werd en beslagen met koper. Voor het meten van de juiste inhoud van de tonnen (fusten zegt men in Schiedam) werd het houten kuipje gebruikt, dat men rechts daarnaast ziet. Langs de wand hangen de be slagriek, de peilstok e.a., voorts staan hier roodkoperen drank-kitten, terwijl vooral de flessen op de plank interessant zijn, omdat er hieronder zijn van het type, waarin de jenever naar Z. Afrika werd geëxporteerd. Het Schiedamse Museum bevat een der belangrijkste verzamelingen op het gebied van de gedistilleerd industrie door de eeuwen, maar de aanwezigheid hiervan is nog vrij onbekend. 'v- r-.Z v*,r Xj- -Va 1 Afrika en er werd meer whiskey ge dronken. Bovendien begon de Zuid- Afrikaanse Regering zelfstandig als Dominion sinds 1910 de eigen landbouw te beschermen. Kaapse drui ven maken Kaapse wijn en Kaapse wijn maakt Kaapse brandewijn. Hoge invoerrechten op buitenlandse alco holica maakten het handhaven van een markt moeilijk, vooral, toen de Eerste Wereldoorlog het contact ver brak. De tijd tussen '18 en '39 bleef on zeker. De voorkeurtarieven voor het Sterling-gebied vastgesteld op de Con ferentie van Ottawa, maakten vrije export en opbouw van nieuwe good will niet gemakkelijker. Zowel de Fa. de Kuyper als Herman Jansen hadden vanaf ^1900 onge regelde zaken met Z. Afrika gedaan. Met wisselend succes, maar zonder vaste basis. Al voor de oorlog wilde Herman Jansen zijn geluk en de Ka bouter op Z. Afrikaanse bodem zelf gaan zoeken. Bij verscheidene dis tilleerderijen, ook bij Herman Jansen, had zich de productie van whiskey ontwikkeld. Korte tijd hadden, ten gevolge van het grote whiskey-tekort na de oorlog, grote leveranties vanuit Schiedam naar Zuid-Afrika plaats, maar reeds twee jaar later werd hier aan weer een halt toegeroepen door contingenteringen. Er was maar één oplossing: een eigen bedrijf in Z. Afrika, ondanks deviezen-moeilijkhe den. Sinds 6 Februari 1.1. is in Wemmers- hoek bij Kaapstad een Schiedamse distilleerderij gevestigd. Drie distilla teurs, waaronder twee meesterknechts emigreerden. Men is met de productie gestart en de eerste producten van Herman Jansen Schiedam (South Africa) Pro prietary Limited zijn al 'geschonken, als dit -nummer verschijnt. En wel in het centrum van Oud-Culemborg, dat in Kaapstad ter gelegenheid van de van Riebeeck-feesten is verrezen. Zo is Schiedam, dat jaren met Z. Afrika in lief en leed door het meest eigen product verbonden bleef, toch niet helemaal afwezig op de feestviering. Gelukkig, want had een stad, waar van Riebeeck schoolging, mmde en trouwde, achter mogen blijven bij deze grootscheepse herdenking van pio niersgeest en emigratie-kunde? In dit artikel is o.a. gebruik gemaakt van publicaties van Dr. P. J. Dobbelaar in het Vak- blad in GedistilleerdWijnDier etc., uitgave van C. Misset N.V.Doetinchem.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1952 | | pagina 12