Nijvere Schiedamse handen kunnen veel presterenook voor Zuid-Afrika 18 Er zijn landen, die hebben te vech ten tegen een verstard tijdsbeeld uit vroeger dagen*- dat op verre afstand zijn werking nog zo goed uitoefent dat men er zich slechts over kan ver bazen wanneer men de realiteit da gelijks onder ogen ziet. Zo is Neder land voor veel buitenlanders, missehien wel de meeste, nog steeds het land, waar ieder op klompen loopt en waar de molens lustig draaiend hun werk doen om ons te behoeden voor de dreigende verzwelging door het water. Niemand verbaasder dan de bezoeker van verre, die hier wordt geconfron teerd met een wereld, die van de zijne thuis niet zo heel veel verschilt en waarin men op zoek moet gaan naar het karakteristieke, dat uit vroeger dagen werd overgehouden en dat er gens op een beschut plekje zorgvuldig wordt gekoesterd. Deze vertekende blik uit de verte is in zekere zin ook Schiedam bescho ren, zij het dan dat men hier geen angstvallig geconserveerde alcohol industrie op de been houdt om de bezoeker van buiten niet al te zeer teleur te stellen. Wie de jeneverstad Schiedam zoekt, zal deze zonder veel zoeken nog in vol bedrijf kunnen vin den in de oude stad, waar op een en dezelfde plek enkele bedrijven vaak al bijna twee eeuwen het bekendste product van Schiedam, de jenever, vervaardigen. Maar trek eens verder de stad door, ga vooral naar de nieuwe industrie wijken, men zal er geen alcohol-in dustrie meer aantreffen, maar werk plaatsen en fabrieken, waarin vooral de metaalnijverheid een plaats heeft. Kom langs de rivierzijde, aan de open waterweg naar de Noordzee en kijk er vol bewondering naar de scheeps werven, die de eerste industriële en ten dele ook sociale omwenteling voor Schiedam bewerkstelligden. Men vindt er als grootste de werf Wilton-Fije- noord, waar zesduizend arbeiders da gelijks bezig zijn met reparaties en nieuwbouw van zeeschepen, afkom stig uit vrijwel alle zeevarende landen ter wereld. Dit internationaal ge oriënteerde bedrijf, waar in de loop van bijna een eeuw honderden schepen voor de handels- en oorlogsmarine werden gebouwd, bezit buiten de hellingen, gebouwd voor schepen in geklonken of gelaste constructie vol gens de modernste principes, nog vijf drijvende dokken met een hef vermogen tot 46.000 ton en een dubbel vast dok van 200 meter lang en 85 meter breed voor nieuwbouw en het repareren van schepen. In de machinehal worden scheepsdieselma- chines gebouwd van het type M.A.N. en Doxford met een vermogen tot 10.000 pk. Schiedam bezit niet alleen als neven- bedrijven van de groot-industrie veel metaalfabrieken, ook zijn er vestigingen als de Machine- en Zuurstoffabriek W.A. Hoek N. V., die hier al sinds 1907 aanwezig is en vele vestigingen kent, niet alleen in het eigen land, maar ook in Indonesië. Naast de fabricage van stikstof en gecomprimeerde lucht wor den in de machinefabriek o.a. vervaar digd compressoren voor alle gassen voor iedere druk tot 1000 atmosphe- ren, mijnlocomotieven, luchtschei- dingsapparaten, installaties voor Als op de werf Wilton-Fijenoord het werk li beëindigd, spoeden meer dan zesduizend werkers zich naar huis

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1952 | | pagina 18