23 gewagen van het nieuwe bouwdok ter den uitgewerkt. Als eerste grote stad grootte van 24.000 ton, dat de werf in Nederland gaat Schiedam de daad- \V ïlton-r yenoord gaat aanleggen. Deze werkelijke natuurbescherming door de plannen herinnerden toch ook weer even eigen jeugd organiseren. Ruim acht- aan een gemis, want een deel van het oude honderd jongens en meisjes zagen er Sterrebos valt eraan ten offer. Hoe meer hun ideaal in en gaven zich op. Zij ver- hiervan verdwijnt, hoe moeilijker het tegenwoordigden in het Passage-theater zal worden om het vandalisme in plant- alle scholen, waarvan een vertegen- soen en park tegen te gaan, zo oordeelde woordiger (ster) in de rij trad om het' bij tuinarchitect Schipper in een bijeenkomst deze taak behorende insigne van bur- met natuurbeschermers, politie en pers. gemeester Peek in ontvangst te nemen. Vandaar dat straffe maatregelen tegen „Zeg het rustig en beleefd, maar zeg het vernielingen aan het openbaar groen van goed, wanneer je ziet dat je kameraadjes onze stad in het vooruitzicht moesten en misschien ook wel volwassenen zich worden gesteld. jegens ons stadsgroen misdragen," zo zo kregen ze de boodschap mee. Zij zul len er zeker vaak aan denken, misschien TfEBRUARI en Maart kenden langs zelfs noS wal al® ze in de nieuwe dental- de Schiekant vergrijsde Schiedam- car %arJ, Stichting Schooltandver- mers, die in het middelpunt van de be- z]orf-'lnK, Schiedam onder behandeling van langstelling stonden, hetzij om hun werk, tandarts zijn. Deze uitbreiding van een hetzij door hun leeftijd. Om met mevr. ™.or d.?. volksgezondheid zo reusachig De Haan in de Gorzen te beginnen, die werk kwam in de' afgelopen werd 100 jaar. De gezondsheidstoestand maanderl vooral tot stand dank zij de liet bezoek niet toe, maar een bloemen- actlvltelt van een enthousiast bestuur, mand van het gemeentebestuur vond z'n vooraj °°k 111 de kring van de over weg toch wel. Piet (de Kuiper) Hersbach alle m°geUjke steun mocht reke- hondt nu al vijftig jaar de glorie van het "en' oortaan rijdt de dcntal-car langs De dagen van de laatste oorlog herleefden aloude kuipersvak in ere en meester verstverwijderde scholen om het onder- weer, toen zelfs de straatverlichting uit- A. Bakker stond veertig jaar voor de klas. w'js 7'° wclrdS mogelijk op te houden en doofde en men binnenshuis weer met De man, die in onze stad de C.J.M.V. en de tandarts toch aUe tijd te geven zijn kaarsjes rondliep. Om dit beeld nooit vooral enkele onderdelen daarvan groot (Soede) werk te doen. weer gruwelijke werkelijkheid te laten hielp maken, was J. Veenman. Bij zijn worden, spannen we ons in voor de afscheid speldde men hem het gouden verdediging en organiseren een bur- verenigingsinsigne op de borst. Denk bij AY IJ leven in een tijd, die de mecha- gerbescherining in oorlogstijd, waarvan dit alles echter niet dat we aan de jeugd nisatie tot in de finesses poogt de inrichting van een vrijwillige lucht- met toekwamen. Dan was er maar een door te voeren, daarbij ijverig nrona- wachtpost, waarvoor een oproep tot de blik in een door jeugd-natuurwachten gerend dat (overbodige) inspanning daar- bevolking werd gedaan, een onderdeel is. bezet Passage-theater voor nodig om te door wordt vermeden, terwijl het in veel Met meer plezier overigens hoorde i we zien welke initiatieven in deze groep wer- gevallen de hygiëne, dus de volksge- Schicdams riviergezicht: Een bij Gusto gebouwde tinbaggermolen gaat op weg naar Indonesië DE BIKKERTJES Kom jij ook uit de stad van Van Riebeeck? Neeuit Culemborg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1952 | | pagina 23