si ft mmw oe I P herdenken 24 Aan dit nummer uerkten mede: M. Holl, voorzitter S. G., WiUtm O. DuysP. Groenendaal, ITim Hagers, Leo I\elissenIlenk Visser en verder Drs. A. van der Poest- C-lement, gemeente-archivaris en Mr. F. Bordeuijk, gezondheid in de hand werkt. Neem nu de nieuwste vuilniswagens, die van het bedienend personeel niet anders vragen dan de langs de rand van het trottoir neergezette (uniforme) emmers in een daarvoor precies op maat gemaakte ope ning te zetten en ze té laten leegrollen. 't Is een heel wat schonere bedoening dan vroeger, dat moeten we toegeven, maar eerlijk gezegd, geef ons maar de niet zo gcperfectionncerde vuilniswagen, zoals de gemeente Schiedam ze laat rijden. Ze maken ook geen stof en toch kennen ze niet dat „haak maar aan en rol maar leeg"-systeem, waardoor de wat grotere rommel, die tenslotte in ieder huishouden voorkomt, moet blijven staan. We waren er blij mee en trots tegelijk op dat ook het nieuwste model dat kortgeleden in gebruik werd genomen, op het tot dusver gevolgde systeem een supplement is. Dat we eigenlijk een beetje van Parijs hebben afgekeken, dat mag er gerust worden bij verteld, net zo goed als het idee voor het verkeersbord, dat in Delft tot stand kwam. Ook dat doet aan onze erkentelijk heid voor het Ned. Jeugd Rode Kruis en de velen die dit instituut bij de ver vaardiging van zeven verkeersborden ten behoeve van het onderwijs in Schiedam terzijde stonden, niets* af. Het kan niet anders of het resultaat van de kennis die met behulp van deze borden spelender wijs kan worden verzameld, moet straks tot uiting komen op de weg. /~\VER de sport werd ook zonder kam- pioenselftallen tot nu toe al heel wat gesproken buiten de Zondagse wed- strijc^evcnementen. In de overkoepelings organisatie, de Schiedamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding, kwam nogal enige deining, wat bepaling van verschil lende standpunten tengevolge had. Hoe het zich zal ontwikkelen, valt op dit ogenblik nog moeilijk te voorspellen. De sport in Schiedam, die al genoeg vraag stukken het hoofd heeft te bieden, kan al leen gediend zijn met een spoedige op lossing van de problemen. Hoe ze uit de weg kunnen worden geruimd, daarvan gaf men in een deel van de sp9rtwereld blijk. Op Boshoek had het terrein beurtelings meer het karakter van een zandwoestijn of een modderpoel dan van een voetbal veld. Onder leiding van tuinarchitect Schipper hebben een veertigtal voetballers zich enkele avonden gezamenlijk (met de spade) ingezet om er weer iets behoorlijks van te maken. Het was sportiviteit van de beste soort. Dezelfde bewondering hopen we te kunnen hebben van de Engelse sportgroep uit onze adoptie-stad Wands worth en de eigen gymnasten, vertegen woordigers van alle gymnastiekvereni gingen in de stad, die een gezamenlijke uitvoering in het Passage-theater gaan geven op 17 April. Wat van vroeger bleef: Pakhuizen aan de haven. F F Al valt het accent bij de grote Jan van Riebeeck-herdenking in Zuid- Afrika en Nederland dan ook op de stad Culcmborg als geboorteplaats van de stichter van de Unie van Zuid- Afrika, dit neemt niet weg dat ook Schiedam zich toch wel in alle op zichten mede stad van Van Riebeeck voelt. Misschien mogen we het be treuren dat de plaats van onze stad in het leven van deze grote Neder lander in dit verband niet meer tot uiting werd gebracht. Het herdenkingsfeest werd gelukkig aanleiding om een achterstand in te halen. Kende de stad Schiedam tot dusver geen straat, die naar Jan van Riebeeck was genoemd, nu is dit reeds anders geworden. Op initiatief v«n De Schiedamse Gemeenschap kregen we de Jan van Riebeeckweg. In het pand Lange Kerkstraat 36, dat op de plaats staat waar in de eerste helft van de zestiende eeuw de woning van de familie Van Riebeeck was te vinden, gaat de Schiedamse Gemeenschap een herdenkingssteen aanbrengen om deze voor Schiedam en Zuid-Afrika zo belangrijke plaats voor het nageslacht vast te leggen. Won derlijk toeval mag het heten dat hier thans de Spiritusmaatschappij van de Gebr. de Groot is gevestigd, die vooral in de vooroorlogse jaren een van de schaarse economische contac ten tussen Schiedam en Zuid-Afrika onderhield en als grootste importeur van Natal-spiritus mocht gelden. In het Stedelijk Museum zal Schie dam tenslotte waarschijnlijk in de maand Juni de tentoonstelling „Zuid- Afrika 300 jaar" mogen onderbrengen. Voordien komt deze nationale expo sitie in Amsterdam en Culemborg.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1952 | | pagina 24