Schiedamse Gemeenschap Dagelijks bestuur: Bes tu ursraad: Redactie-commissie: Inhoud: Pag. In Memoriam Edw. den Hoed157 Abonnementen: F. A. de Wolft* onze nieuwe secretaris 158 Bureau: Plantage, Schiedam, tel. 68043 Ere-voorzitterMr. J. W. Peek, burge meester van Schiedam. M. Holl, voorzitter; F. A. de Wolff, secretaris; A. de Groot, penningmeester; K. J. Heijboer, A. L. J. Kunze, Mr. H. A. M. Roelants, leden. N. J. J. van Baarle, B. v. d. Berg, G. W. van Bergen Walraven, J. T. M. Bertels, A. S. H. A. Blaisse, M. den Boer-Bijl, C. Brunt, Ir. W. E. Hoek, Drs. K. W. van Houten, L. Kamp, C. Landsbergen, E. A. Leenderts, mej. A. E. D. Noorde- graaf, W. C. Oranje, D. Schwagermann, A. M. Sunderman, B. Vincent. M. Holl, W. O. Duys, P. Groenendaal en B. Vincent. Aan dit nummer werkten mee: Gijs Berkelaar, C. Dirkzwager, Willem O. Duys, P. Groenendaal, B. Kedde, P. Th. J. Kuyer, G. Lutke Meijer en Sebastiaan. F. A. de Wolff nu secretaris158 Kiek-animo in Schiedam 158 Waarom Schiedam geen branderij- vakschool kreeg 159 Vijfsluizenbrug smal, Schiedam on veilig 160 Niet sollen met de Schiedamse vlag 161 Oude lommerd verdwijnt 162 -163 De sluizen van Schiedam 164 -165 Adieu 1955 165 De weg naar school 166-167 Algemene Fotokring Schiedam 168 - 169 Bij de voorplaat 169 Op verkenning door Nieuwland 170-171 Schiedams kruiswoordraadsel 172 -173 Wietje Kwetter173 Burger-Dagboek 174-175 i 3,per jaar of f 0,35 per nummer, voor buiten Schiedam f 3,25 (giro 549934 t.n.v. De Schiedamse Gemeenschap). Advertenties: Kon. Ned. Boekdrukkerij H. A. M. Roelants, Lange Haven 141, Schiedam, tel. 69300. Giro 5858. Schiedam wordt louter bevolkt door uitzonderlijk knappe fotografen tot die ietwat vreemde conclusie kwamen wij op 23 November j.l., toen in het Toonkunstgebouw aan de Lange Haven de foto-expositie „Schiedam in beeld" was geopend. Het was inderdaad opvallend hoeveel knappe foto's de wanden van de beide beneden-zaaltjes sierden. Van vrijwel elke in zending kon men de keuze van het onderwerp bewonderen, de technische afwerking, de belichting etc. Dit was niet de eerste foto-tentoonstelling die wij in de loop der jaren bezichtigden en zo ontkwamen wij niet aan het maken van vergelijkingen. Welnuwij konden zonder enige twijfel vaststellen dat de kwaliteit van het werk van Schiedamse amateurfotografen voortdurend stijgende is, over de gehele linie. Niet alleen bij de „gevorderden" dus, evenzeer bij de mensen, die zich nog heel béscheiden beginnelingen noemen, hoewel ze kiekjes maken die béter zijn dan het beste vacantie-plaatje dat wij zelf ooit toevalligerwijze „schoten". Voor dit alles was maar één simpele verklaring: het bestaan en de stimu lerende werking van de Algemene Fctokring Schiedam, de vereniging die in samenwerking met onze eigen SG genoemde expositie op touw had gezet. Wij wisten uiteraard dat deze Fotokring al jarenlang nuttig werk doet in onze stad, wij wisten echter niet veel méér dan dat. Vandaar dat wij bij een van de leden ons licht zijn gaan opsteken, zoals u uit het artikel op pagina 168 kunt lezen. Het plotselinge overlijden van de heer Edward den Hoed betekende niet alleen het verlies van een zeer innemend mens, maar tevens van een secretaris, zoals wij ons niet beter hadden kunnen wensen. Hoe groot de verdiensten van de heer Den Hoed voor de Schiedamse Gemeenschap wel waren, blijkt duidelijk uit ons herden kingsartikel op de voorgaande pagina. Zo gaarne hadden wij hem onderscheiden gezien met de SG-erepenning; helaas, het heeft niet zo mogen zijn. Ons werk gaat echter door en reeds nu is gebleken dat de arbeid van de overledene zo veelomvattend was, dat er op zeer korte termijn een opvolger moest komen. In een van de laatste vergaderingen van het dagelijks bestuur is uitvoerig over deze kwestie gesproken en men is ten slotte tot een alleszins bevredigende oplossing gekomen. De heer F. A. de Wolff, tot op heden vice-voorzitter van de Schiedamse Gemeen schap, heeft zich namelijk bereid verklaard het secretarisschap op zich te nemen. Dit bracht echter met zich mee, dat nu ook een andere vice-voorzitter gevonden moest worden. Gelukkig stelde de heer K. J. Heyboer zich beschikbaar voor deze bestuursfunctie, zij het echter slechts tijdelijk. Van definitieve aard zijn deze functie verwisselingen dus niet, temeer niet daar door het overlijden van de heer Den Hoed nu nog maar zes leden zitting hebben. En de bestuursraad heeft zich enige tijd geleden duidelijk uitgesproken voor een Dagelijks Bestuur bestaande uit voorzitter, penningmeester en secretaris, liefst aangevuld met vier anderen (zoals dat volgens de nieuwe statuten maximaal mogelijk is). In verband met dit alles ligt het in de bedoeling tijdens de eerstvolgende ver gadering van de Bestuursraad, in Januari, een nieuw lid aan het D.B. toe te voegen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1955 | | pagina 10