Vijf'sluizen brug' blijft smal en Schiedam erg onveilig:... Hoe indolent de branders zelf waren moge blijken uit een ingezonden stuk van een hunner, waarin staat „Wat helpt het te wachten op de uitvinding van een geneesmiddel, als de branderijen aan een kwaal lijden die ongeneeslijk is. Laatste poging Is nu de zaak voor eeuwig en altijd van de baan? Nee! Nog éénmaal komt het oude plan ter sprake, tijdens de be- grotings-debatten in 1895. En nu schijnen B. en W. van mening veranderd te zijn het college meent zelfs dat van regerings-zijde wel financiële steun voor het plan is te ver wachten. Nu zal het er dus toch van komen. Maar wacht, „laten we alleen nog even naar de mening vragen van de Kamer van Koophandel en naar die der Brandersbond", zo zegt de raad. En daarmee is het graf voorgoed gedolven. De K.v.K. vindt de kosten te hoog en het nut te gering, meent tevens dat de branderij-industrie niet meer achter staat bij andere plaatsen en wijst op de nieuwe bacterio logische leerstoel in Delft, waar men nu alle gewenste kennis kan opdoen. De K.v.K. vindt ook, dat de branderijen te gering in aantal zijn om voldoende jongelieden vast werk te verschaffen. En wat de Brandersbond betreft, die twijfelt niét aan het nut van een Vakschool. Maar zijn voornaamste be zwaar is gericht tegen een strikt gemeentelijke vakschool. Het particulier initiatief moet hier hoofdzaak zijn, zo zegt men nota bene! Die druppel doet de emmer overlopen, want nu is men weer precies terug bij het punt van uit gang B. en W. schrijven naar aanleiding van dit alles aan de raad, dat hun oordeel belangrijk is gewijzigd en zij geen vrijheid meer kunnen vinden de zaak te doen voorbereiden. En daarmee komt dan het einde van een Branderij- Vakschool, die vrijwel iedereen wenselijk achtte, doch die er desondanks nimmer is gekomen. B. KEDDE. Het veelbesproken „Delta-plan''' moge voor Nederland van enorme betekenis zijn, voor Schiedam betekent het vooralsnog weinig meer dan een streep door de rekening. Dit Delta-plan heeft namelijk tot gevolg dat voorlopig van een verbetering in onze benarde verkeerssituatie niets kan komen. Die verbetering betrof de brug bij de Vijfsluizen, halverwege tussen Schiedam en Vlaardingen, die al jarenlang een verkeersgevaarlijke trechter vormt. In ons vorig nummer heeft Inspecteur Knook van de Schiedamse Verkeerspolitie duide lijk doen uitkomen dat genoemde brug één van de grootste kopzorgen is van de mensen, wier werk het is zich met de stedelijke veiligheid te bemoeien. Nauivelijks was dat nummer van de persen, of daar kwam het verheugende nieuws dat na vele onderhandelingen besloten was de beruchte brug aanzienlijk te verbreden. Maar luttele dagen later begonnen de begrotingsdebatten in de Schiedamse Gemeenteraad en het was bij die gelegenheid dat ivethouder v. d. Berg aan alle vreugde een einde maakte met het sombere bericht: de brug blijft zoals hij is. Wij vinden deze kwestie belangrijk genoeg om er de nodige aandacht aan te besteden. Schiedam ontpopt zich namelijk meer en meer als een bijzonder onveilige stad, in November waren er gemiddeld elke dag liefst vijf aanrijdingen.... 151 in die ene maand. Daarvoor zijn verschillende oorzaken. Volgens Commis saris Rijp ma zijn in vele gevallen de voetgangers van schuld te betichten, lang niet altijd zijn de automobilisten de zondebokken. Maar het blijft natuurlijk een feit, dat de meeste ongelukken aan het snelverkeer te wijten zijn. En het is nu eenmaal zo, dat Schiedam het middelpunt vormt van een slagader in het verkeer van en naar Rotterdam. Het is dus zaak dat verkeer zo soepel mogelijk te doen verlopen en juist wat dat betreft speelt die Vijfsluizenbrug zo'n dominerende rol. Want deze brug is zó smal, dat grote vrachtauto's elkaar er niet kunnen passeren. Gevolg: opstoppingen en plotselinge voertuighoeveelheden, waarvan men bij de Schiedamse Koemarkt de terugslag ondervindt. Wat nu het Delta-plan met dit alles te maken heeft? Zoals bekend is bij de besprekingen daarover ook de aanleg van de zogenaamde Benelux-weg ter sprake gekomen, een rechtstreekse verbinding van noord met zuid. En nu zijn precies bij de Vijfsluizenbrug een aantal tun nels voor die weg geprojecteerd, met de aanleg waarvan misschien reeds over vijf jaar begonnen kan worden. Dat is de reden, waarom de „boze" brug dus niét intensief verbreed en verbeterd zal worden; daar zouden vele tien duizenden guldens mee gemoeid zijn en men zou over vijf jaar alweer tot afbraak moeten overgaan. Door deze gang van zaken ziet het er nu naar uit, dat alle besprekingen van Schiedamse zijde met de gemeente Vlaardingen, Waterstaat en de Provinciale Griffie alleen maar verspilling van tijd zijn geweest. Wèl zal er een voorlopige voorziening getroffen worden, de brug wordt namelijk ietwat verbreed met een gedeelte dat bestemd is voor de wielrijders en voetgangers. Te veel ongelukken En wat nu de (on)veiligheid van het Schiedamse verkeer betreft, wij meldden reeds dat er in de Novembermaand per dag gemiddeld 5 aanrijdingen waren. Daarvan werden er 27 veroorzaakt door onoplettendheid, 16 door niet ver lenen van voorrang, 7 door slippen, 5 door technische gebreken van voertuigen. Er waren ook heel wat persoonlijke ongevallen. Eén persoon werd gedood, 5 zwaar gewond, 47 licht gewond. Van deze 53 slachtoffers bleken er 17 voetgangers te zijn, 16 wielrijders, 16 bromfietsers, 1 motorrijder en 3 inzitten den van auto's. Dit alles vormt dus een bevestiging van de woorden van Commissaris Rijpma, die meent dat voetgangers een even groot verkeersgevaar vormen als zij die op 2 of meer wielen van straat tot straat razen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1955 | | pagina 12