Niet sollen met de vlag 161 Schiedams Het komt nogal eens voor, dat bedrijven, ver enigingen of particulieren, die naar aanleiding van een feestelijke gebeurtenis willen vlaggen, zich afvragen: hoe ziet onze stedelijke vlag er nu eigenlijk uit? Wanneer mij deze vraag werd voorgelegd, antwoordde ik wat ieder Uwer ge antwoord zou hebben, n.l. dat zij zes banen telde, afivisselend geel en zwart, de gele baan boven. Maar, zo vroeg men dan soms verderIs deze vlag ooit officieel vastgesteld? Hier moest ik het antivoord schuldig blijven. De Hoge Raad van Adel stelt wel in hoogste instantie de stedelijke wapens vast en het huidige Schiedamse ivapen is dan ook bij besluit van deze Raad d.d. 24 Juli 1816 officieel erkend. Maar een landelijk college dat bepaalt hoe de plaatselijke vlaggen er uit zullen zien, bestaat niet; zulks behoort tot de taak van de gemeenteraad. Een raadsbesluit betreffen- de de Schiedamse vlag was mij echter onbekend en derhalve moest ik mij beperken tot de mede deling, dat onze vlag in haar bovenvermelde gedaante de algemeen gebruikelijke en dus blijk baar ook wel de van hoger hand erkende was. Enige tijd geleden evemvel heeft een nader onderzoek wat meer licht in deze zaak gebracht en het resultaat zij hier in korte woorden vermeld. Ongeveer een eeuw geleden gaf de F ranse regering aan haar kapitein-luitenant-ter-zee Le Gros de opdracht een werk samen te stellen over de vlaggen die bij de verschillende naties in gebruik waren. Le Gros toog op informatie uit en wendde zich o.a. ook tot de Nederlandse gezant in Parijs. Deze nam terzake contact op met onze regering, waarna de minister van Binnenlandse Zaken, Ridder van Rappard, de Commissarissen des Konings in de provinciën aanschreef. Zo vinden wij dan in ons archief een brief van de Com missaris des Konings in Zuid-Holland d.d. 25 Februari 1857 met het verzoek aan B. en W. hem te willen meedelen, of er te Schiedam een plaatselijke vlag bestaat en zo ja, hem daarvan „eene gekleurde afteekening te doen geworden". In het afschrift van het antwoord van B. en W. d.d. 3 Maart 1857 lezen wij dat Schiedam inderdaad een eigen vlag voert „waarvan de gekleurde afteekening hiernevens gaat". Deze „gekleurde afteekening" kwam ten slotte voor de dag uit het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 1857 en zij bleek geheel conform aan de vlag, die wij heden ten dage bij feestelijke gebeurtenissen nog als de stedelijke laten wapperen, dit tot opluchting van al degenen die reeds zo'n dundoek in hun bezit hebben. Om volledig te zijn: de lengte van de vlag bedraagt op de afbeelding 25 cm, de hoogte 14 cm. Het betreft hier dus niet wij moeten dit goed voor ogen houden een officiële vaststelling in een raadsbesluit van de plaatselijke vlag. Maar wèl mag men het schrijven van B. en W. aan de Commissaris des Konings aanmerken als de officiële erkenning van de toen gebruikelijke vlag als de Schiedamse vlag. Dat deze vlag al zeer lang, wellicht al eeuwen, vóór dit tijdstip in gebruik is geweest, lijdt geen twijfel, maar de vraag was hier juist naar een officiële vaststelling of erkenning, en het antwoord daarop is voorshands pas in de brief van B. en W. van 1857 te vinden. Voorshands, want misschien brengt de toekomst ons nog eens een ouder document onder ogen. Over de oorsprong van de kleuren die in nauw verband staan met ons stads wapen, hoop ik U een volgende keer nog een en ander te kunnen vertellen. Een woord van waardering is hier op zijn plaats voor al degenen, die bij voorkomende gelegenheden zich moeite hebben gegeven naar de juiste uitvoering van onze plaatselijke vlag te informeren en die er zich dus niet mee tevreden hebben gesteld maar lukraak te vlaggen. Het sieren van zijn gevel met het nationale of stedelijke dundoek is meer dan alleen maar een particuliere aangelegenheid. Het is een uiting van verbondenheid met het volk en met de stedelijke gemeenschap, waartoe men behoort; en dezen hebben er recht op dat er met hun symbool niet gesold wordt, maar dat zij worden vertegenwoordigd in de officieel erkende uitvoering daarvan. P. Th. J. KUYER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1955 | | pagina 13