IH iY ii'i In de Xieinrsti'tmt woonden wolven in mensengedaante' Ill,' I"" 162 Ol'DE LOMMERD VERDWIJNT Grote dingen staan te gebeuren in de Nieuwstraatwaar het bevolkingsregister, de burgerlijke stand en nog enkele andere afdelingen van de gemeente-secretarie zijn ondergebracht. Het gebouw op de hoek, Nieuwstraat 30, waar voorheen de gemeen telijke woningdienst gevestigd was, is voor andere doeleinden vrij gekomen, terwijl naast het gemeentelijk ontvangerskantoor op no. '24 een leegstaand pand is, dat zal worden afgebroken en door een nieuw bouwwerk vervangen. Er is een plan opgesteld, dat 150.000 gld. zal kosten, maar dan ook een grootscheepse verbetering betekent voor de gemeentelijke diensten, die in deze panden zijn gevestigd. Er komen ivachtkamers voor het publiek goede kantoorlokalen en een brandvrije archiefruimte. De gang in pand Nieuwstraat 26 zal worden verbreed en op de plaats van het thans af te breken pand no. 24 met zijn aardige trapgevel komen het ontvangkantoor en de woning voor de hoofdbode. Een verwarmingsinstallatie zal worden aangebracht, de verlichting ivordt vernieuwd. In het bouwvallige pand no. 24 zijn reeds boringen verricht om na te gaan of men hier bouwen kan zonder nieuwe paalfunderingen aan te brengen. Een aardig trapgeveltje in de Nieuw straat te Schiedam staat op het punt te verdivijnen. Het huis is door en door uitge woond. De gevel is gescheurd, de plan ken vloeren zijn vermolmd, de ruiten voor een deel verdwenen. Niets her innert meer aan het bloeiende bedrijf, dat hier eens gevestigd is geiveest. Gelukkig maar, ivant dit bloeiende be drijf was als een giftige bloem, die parasiteerde op de armoe van de Schie- damse bevolking, als een tvoekerplant zijn klanten omstrengelend en uitzui gend. Het was de woeker zelf, die hier zijn kantoren gevestigd had en te gronde richtte, wat er binnen zijn bereik kwam. Het was een pandjeshuis, daar achter dat mooie trapgeveltje van Nieuwstraat 24, en Schiedam mag blij zijn, dat deze herinnering aan een bitter menson waardig verleden weldra zal verdivijnen. Maar voor het onder slopershanden ineenstort willen wij nog eenmaal naar voren halen, waarom dit pandjeshuis niet alleen plaatselijk, maar zelfs lande lijk van betekenis is. Het is nl. een pandjeshuis met geschiedenis, een ge schiedenis die voor de woekerbestrijding in Nederland vermoedelijk van grote betekenis is geweest. Het pandjeshuis staat in Schiedams oudste gedeelte. Hier dicht bij lopen de Gruttersteeg en de Bakkersteeg, die herinneren aan de voorhistorische tijd, toen elk beroep nog in een be paalde straat bijeen woonde. Hier is ook de Lombardsteeg als bewijs, dat hier al eeuwen geleden geldschieters uit Lombardije de naar hen genoemde „lommerd" exploiteerden. Een triest bewijs, dat de armen in Schiedam al het willig slachtoffer waren van kwade woekeraarspractij- ken. De negentiende eeuw had haar officiële banken van lening. Schiedam had ook een stadsbank van lening, bestuurd door een commissie onder voorzitterschap van de burgemeester met vier raadsleden als vertegen woordigers van de overheid. Wie hier een onderpand naar toe bracht om „uit de brand" te komen, kon er een lening sluiten tegen een rentevoet van 16% per jaar bij be dragen van minder dan 100 gulden. Een hoge woekerrente? Goed, maar het ging er tenminste eerlijk toe. Voor speciale diensten mocht geen extra

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1955 | | pagina 14