Adieu #»55/ 165 sluis. Op datzelfde moment sluit men: le. de varkenssluizen; 2e. het duikersluisje van de Velle- vest naar de Korte Haven (dit is opgesteld bij de waterkoren- molen in de Vlaardingerstraat) 3e. de schutsluizen bij de Dam; 4e. de schutsluizen bij de oor haven. Is het binnenwater op peil, dan sluit men de Spuisluis en blijft het water in de havens enige tijd op het zelfde peil stilstaan. Wanneer de eb is ingetreden en het water in de Nieuwe Maas lager is dan het peil van de binnenhavens, dan geschiedt, of moet het volgende ge schieden. Gesloten moet zijn de keer sluis van de varkenssluizen en de dui- kersluis bij de Korte Haven moet ge sloten worden. Geopend worden de sluizen in de Voorhaven. Terwijl nu het water in de Wester haven en Nieuwe Haven op peil blijft, zakt het water in de Korte Haven, Lange Haven en Buitenhaven. Is de waterstand in deze drie havens zo laag geworden, dat een peil bereikt is beneden het peil van de Schie, dan is er gelegenheid de Vellevest en de Noordvestgracht af te spuien via het duikersluisje onder de \laardinger- straat. Na enige tijd opent men de sluizen bij de Dam, zodat Vellevest, Noordvest en Schie kunnen lozen op de Korte Haven en Lange Haven. Nu is er nog steeds een flinke reserve schoon water in de Nieuwe Haven en Westerhaven. Opent men ten slotte de duikersluis bij de Korte Haven dan komt met een flink verval het water uit de Nieuwe Haven en de Westerhaven, schoon maak verrichten in de Korte Haven, Lange Haven en Buitenhaven. Het zal u duidelijk zijn, dat de keer sluizen bij de varkenssluizen dan gesloten behoren te blijven. ZUINIGHEID Bij een juiste „timing" afhankelijk van de stand van het buitenwater en de stand van de Schie, is het mogelijk de havens van Schiedam schoon te houden door tweemaal per etmaal te spuien op de hiervoren beschreven wijze. Helaas is het niet meer mogelijk deze ideale manier van ivaterverversing toe te passen. Is het om zuinigheidsredenen geweestdat men de duikersluis bij de Korte Haven buiten gebruik heeft ge steld? Het bouwen van een nieuwe spui sluis geeft geen verbetering van de toestand in onze havens. Dit kan slechts komen door: le. het restaureren van de duiker sluis bij de Korte Haven; 2e. het grondig verbeteren van de gelegenheid tot spuien van de Vellevest naar de Korte Haven. Na de demping van de Raam, St. Annazusterstraat, de Noordmolen straat en de Zijlstraat en het aanleggen van een riool in de Noordvest, zijn de toestanden in het oudste gedeelte van Schiedam belangrijk verbeterd. Een goede afvoer van de Noordvest gracht en Vellevest is thans bij een sanering van de Noordzijde van de Vlaardingerstraat niet alleen mogelijk, doch noodzakelijk. De windkoren- inolen De Drie Korenbloemen is een sieraad van Schiedam, doch het water waaraan deze molen staat verkeert in de regel in een staat van vervuiling, die beslist verbeterd moet worden. Uit gesprekken met vele vrienden is mij duidelijk geworden, dat feitelijk niemand de functies van de sluizen kent. Ik hoop met dit opstel aan belang stellenden een schets te hebben gegeven van het watervraagstuk van Schiedam, maar bovenal hoop ik door dit stukje de aandacht van de bevoegde autoriteiten te vestigen op de, naar mijn mening, noodzakelijke verbeteringen van de door mij genoemde gelegenheid om de Velle vest af te spuien in de Korte Haven en de restauratie van de duikersluis tussen Nieuwe Haven en Korte Haven te bewerkstelligen. G. DIRKZWAGER Van achter mijn ouwe trouwe schrijj'machieti kijk ik, over de schaal met worstenbroodjes heen, rakelings langs de rij lege bierflesjes en het staartjeoude jenever, naar de klok op de schoorsteenmantel. Tussen de kleine tvijzer, die bijna het cijfer 12 heeft bereikt en de grote, die langzaam over de 10 schuift, ivorden de laatste minuten van 1955 de eeuwigheid ingeknepen. Straks zullen de boten met veel lawaai het nieuwe jaar in- toeten. Vóór het zover is ivil ik nog even de gebeurtenissen van het afgelopen jaar overwegen die de mannen-van-de-krant met zoveel zorg uit hun archiefkasten hebben geplukt en als een bonte ruiker voor mij hebben neergezet. Ik lees van al die Schiedamse verenigingen die dit jaar hun tienjarig bestaan hebben gevierd, van al die zilveren en gouden personeelsjubilea, van die meer dan duizend verkeers ongelukken, van die vele eerste palen, van die geslaagde fiesta-parade in de vacantieweekKarei Appel heeft in het C.C.C.-huisje gehangen en Johnnie Jordaan heeft op de Hoogstraat gezongen. De Amsterdamse Bank heeft een nieuw pand geopend en de H.A. V. Bank is belangrijk en fraai uitgebreid. Nieuwe industrieën hebben zich gevestigd en de S.B.L.O.heeft een week lang haar 25-jarig bestaan gevierd. Ja, er is heel wat gebeurd in de loop van het jaar 1955, dat we over een paar minuten op de schroothoop der historie zullen kiepen. Heel wat, waarover de kranten hebben geschreven. véél meer nog waarover nooit een letter gedrukt is. En dan denk ik aan de „ongenoemden"aan de huis moeders bijvoorbeeld, die het twee en vijftig keer dit jaar ge presteerd hebben om de eindjes aan elkaar te knopen; aan de „mannetjes en vrouwtjes achter de schermendie uit zuivere „gemeenschapszin"gezorgd hebben dat de ouden-van-dagen hun rij- en boottochtjes kregen, dat de kinderen hun feestjes had den, dat de armen werden geholpen en de zieken wat troost ont vingen! Aan de sjoutvers en zwoegers die bijna niemand kent, maar door wier arbeid zoveel moois en nuttigs ook in 1955 weer tot stand kon komen.... Wie telt de uren vrije tijd door hen geofferd? Aan de vrijwilligers van de B.B., aan al de secretarissen en penningmeesters, die zoveel avonden van 1955 thuis over de boeken van hun vereniging gebogen zaten. Hun allen en ook u, lieve lezer, wens ik van harte een goed, een gelukkig, een zalig Nieuwjaar. Sebastiaan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1955 | | pagina 17