Sprekende cijfers 171 hoogte. En dus domineren hier de 3 en 4-étageflats. Niet iedere woning heeft dus een eigen tuin, maar de grote verscheidenheid van groen is wel op vallend. De huizen zélf zijn precies op gezins-grootte, samenwoningen komen hier dus (gelukkig) niet voor. SCHOLEN EN KERKEN 1952) met 50 procent uitgebreid zijn. Is het wonder dat wij trots zijn op dit gigantische project? Is het wonder dat wij al niet meer verbaasd zijn, wanneer onze gemeenteraad zonder blikken of blozen het zoveelste mil- lioenen-crediet beschikbaar stelt? Nee, want Nieuwland vraagt nog steeds om méér woningen en winkels, straten, plantsoenen, lantarens en wat al meer. Schiedam is niet de enige stad die zich krachtig uitbreidt. Maar in weinig ge meenten is die uitbreiding zó energiek ter hand genomen als hier, iveinig ivoon- wijken zullen zo prettig om te betvonen zijn als Nieuwlandde stad in onze stad! W. O. DUYS Elders op deze pagina kunt u lezen welke gebouwen er de laatste vier jaren op Nieuwlandse grond zijn gezet en hoeveel er in de naaste toekomst nog bij zullen komen. Uit alles blijkt, dat hier met bijzonder overleg aan de toe komst wordt geiverkt, dat er niet in record-tempo klakkeloos wordt gebouwd om de nog altijd heersende woningnood maar zo snel mogelijk te lenigen. Aan letterlijk alles is gedacht. Yijf scholen zijn reeds klaargekomen, twee zijn in aanbouw en voor nog vijf andere bestaan min of meer verge vorderde plannen. Er komt spoedig een uniek kerk gebouw voor de Herv. Gem. en het lijdt geen twijfel of het Nieuwlandse profiel zal over 10 jaar door meerdere huizen Gods gemarkeerd worden. En zo fris en licht als de huizen er zijn, zo zijn ook de winkels, zonder welke een reusachtig stadsdeel als dit het niet zou kunnen stellen. Voeg bij dit alles het in aanbouw zijnde wijkcentrum, de prachtige plantsoenen, charmante singeltjes en frisse groenstroken en wéér komt men tot de conclusie: dit is werkelijk een hyper-moderne stad-in-de-stad. Bijna 1500 woningen, waar luttele jaren geleden boerenkool en dahlia's domineerden. Het is bijna ongelooflijk. En nog altijd gaat de bouwerij verder. Straks zullen hier niet minder dan 8000 gezinnen gehuisvest zijn, dan zal het vroegere woningtal van 17.500 Cijfers hunnen vaak dor en droog zijnmaar de cijfers van Nieuw land vertellen meer over de enorme groei van deze Schiedamse woon wijk dan welk enthousiast relaas ook. In 1952 werd begonnen met 440 MUWI-woningen en 9 dagwinkels gevolgd door 200 woningen van hetzelfde type met 16 winkels. De volgende eenheid bedroeg 152 wo ningen en de randbebouwing ge schiedde met 202 woningenweder om op Muwi-leest geschoeid. Bij dit alles kwamen 168 Br ede rode-woningen die er anders uit zagenmaar daarna voerde de firma Muys en De Winter toch weer de boventoon. Stukje bij beetje groeide dit stads deel. Er kwamen 46 maisonettes8 ééngezinswoningen en 4 woningen voor bejaarden. In April-Mei van het komende jaar zullen de eerste van 228 Muwi-ivoningen klaarkomen die volgens de nieuwste principes gebouwd zijn. Reeds wordt geheid voor een vol gende groep van 545 ivoningen en daar komen er nog liefst 680 bijals alles volgens plan verloopt. De Damlaan zal i.v.m. deze nieuwe projecten meer naar het oosten wor den verlegd en de bijvelden van Hermes-D VS zullen moeten ver dwijnen. Opgeteld vormen al die etappes het respectabele getal van bijna 2700 woningen! Ook met de scholenbouw gaat alles zeer vlot. Wij hebben vroeger al uitvoerig stilgestaan bij het gereedkomen van de unieke BLO- school op „drie zuilenen de nieuwe Technische Schooldie men vooral vanuit de trein goed kan bewonderen. Daarnaast vindt men in Nieuw land een R.K. ULO en lagere scho len voor het Openbaar en Hervormde Onderwijs. In aanbouw zijn een R.K. Huishoud- en Industrieschool en een R.K. Lagere Schoolterwijl in principe besloten is nog een Openbare Lagere School en een Lagere School voor Prot. Chr. Onder wijs te bouwen. De raad heeft ook besloten een Openbare Kleuterschool te doen bouwen en tenslotte zijn er vergevor derde plannen voor nóg twee Tech nische Scholen: één voor de Rooms- Katholieken en één voor het Pro testants-Christelijke volksdeel. Oudersdie in Nieuwland wonen hoeven hun kroost dus werkelijk niet naar het hart van Schiedam te sturen om wijsheid op te doen!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1955 | | pagina 23