He Schiedam Gemeenschap 157 ORGAAN VAN DE STICHTING „DE SCHIEDAMSE GEMEENSCHAP" 7e JAARGANG No. 8/9, DECEMBER 1955 IN JIEMORIAM EDW. DEN HOEDf In de vergadering van onze bestuursraad op 22 November jl. werd met aller instemming besloten om op 14 Februari 1956 de erepenning van de Schiedamse Gemeenschap uit te reiken aan de heer Edw. den Hoed, secretaris van onze stichting. Het heeft niet zo mogen zijn. In de middag van 2 December, terwijl hij zoals getvoonlijk gekomen ivas om zijn werk te doen op ons bureau, heeft een hartaanval plotseling een einde gemaakt aan een vruchtbaar leven in dienst van de gemeenschap. Als ambtenaar van culturele zaken heeft Den Hoed na de oorlog de stichting van de Schiedamse Gemeenschap helpen voorbereiden en vanaf de eerste vergadering van het dagelijks bestuur op 1 Juni 1948 tot aan zijn overlijden toe heeft hij geheel belangeloos het secretariaat waargenomen en dat op een wijze die onnavolgbaar genoemd mag worden. Het bureau van de Schiedamse Gemeenschap tvas zijn tweede thuis. Hoewel volkomen vrij om al of niet te komen, hield hij zich zoveel mogelijk aan de vaste bureautijden; hij beschouwde dit werk als zijn dagtaak, daarbij bereid om alles te doen ivat voor de hand kwam. Hij tvas een voorbeeld van stiptheid in alles. Hij was overal bij en overal op tijd. Niets van zijn werk bleej' liggen, iedere avond was zijn taak volbracht. Overal dacht hij aan, niets werd vergeten. Hij gunde graag iedereen alles, doch voor zich zelf had hij geen be hoeften; over vacantie werd nimmer gesproken. De seizoendrukte op het bureau ging hij tegemoet met een rust, die kalmerend werkte op de anderen; ogenschijnlijk leek hij iemand, die al zijn emoties in bedwang had. Hij stond altijd klaar voor iedereen en met zijn kranten knipsels heeft hij bij de Schiedamse verenigingen heel wat goodwill voor de Gemeenschap bijeengeknipt. Het zoeken van eigen eer was hem geheel vreemd en hij schuwde alle onenig heid. De eenvoud ivas zijn grootheid, de stiptheid zijn devies en de dienstvaardigheid zijn kracht. De algemene en grote waardering voor zijn persoon was de vrucht van duizend kleine diensten aan de gemeenschap bewezen. Van de precies 300 vergaderingen van dagelijks bestuur en bestuursraad heeft secretaris Den Hoed er geen vijf gemist. De notulen boeken bevatten 600 volgetypte foliobladen, die een getuigenis zijn van zijn trouwe aan wezigheid en van zijn liefde voor het werk van de Gemeenschap. Is het te verwonderen, dat wij zijn trouwe verschijning in onze bijeenkomsten zullen missen? Het is bovendien de eerste maal dat de Gemeenschap een lid van het bestuur door de dood verliest. In alle stilte hij zou het niet anders gewild hebben is zijn stoffelijk overschot aan de aarde toevertroutvd, maar zijn gedachtenis zal levend blijven bij ons en bij allen die hem gekend hebben. Hij moge rusten in vrede.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1955 | | pagina 9