Padvinderij: Zelfaveekzaamheitl m itaatiêueqtucliap £angs l\et detde milieu 33 Hoe is de stand van zaken bij de Schiedamse jeugdbe wegingen, het zgn, „derde milieu" (naast gezin en school)? We hebben daar eens naar geïnformeerdvan tijd tot tijd zullen we er iets over vertellen. Ter gelegenheid van St. Jorisdag en de herdenking van Lord Baden Powell, die honderd jaar geleden werd geboren, nemen we als eer ste de padvinderij onder een kleine loep. Als de padvinderij over enkele dagen (23 april) St. Jorisdag zal vieren (de in de legende gesymboli seerde verdelging van het kwaad) zullen naar schatting duizend jongens en jongemannen in Schiedam eerbiedig salueren als een stille hulde aan St. Joris, die de draak overwon. Het Nederlandse Padvindsters Gilde viert die dag echter niet, want de padvindsters, gidsen en kabouters hebben volgens traditie een andere herdenkingsdag, namelijk B.P.-dag, in februari. B.P.Baden Powell, de stichter van de pad vinderij. Een man, die honderd jaar geleden in de wieg werd gelegd en die als tweelingbroer schijnt te hebben gehad de idee en de wil om de jeugd te leiden in gemeenschappelijk verband. Er mag in die honderd jaar dan heel wat veranderd zijn, dat „gemeenschappelijke" heeft de padvinderij altijd bewaard, of dat nu in de patrouilles van de jongens of de „rondes" van de meisjes is. Wij zouden het met onze maatschappelijke structuur op een akkoordje hebben gegooid als we ook de Nederlandse padvindersbeweging niet hadden „verzuild". Ergens aan de top vormen NPV en NPG en de katholieke organisaties een eenheid, maar onmiddellijk daarónder al niet meer. En zo zien we duidelijk verschillen tussen de vele groepenook in Schiedam opereren de zogenaamde „open groepen", de christelijke groepen en de katholieke groepen. Er zijn verkenners, water scouts, welpen, voortrekkers, kabouters, trek vogels en wat al niet meer. Al die verschillen in Welp, getooid met de rode tulp, die het rode bloed van St. Joris symboliseert, vergoten in de strijd tegen de draak. namen houden leeftijds- of soortverschillen in en gelukkig niet steeds een andere gezindheid, maar een deel ervan behoort toch bepaald tot de ge sloten christelijke of de katholieke jeugdbeweging, al spelen zij allen hetzelfde Spel van Verkennen. Men kan het gerust zo stellen: de beweging van B.P. is er in de eerste plaats om jonge mensen geschikt voor de maatschappij te maken. Handig heid, zelfstandigheid, praktische kennis en niet in het minst de dienende taak zijn de punten waar het om gaat. Er is een spel-element (kamperen, sport, cultuur) en er is een geestelijk element, ledereen zal het nu duidelijk zijn dat het laatste op verschillende manieren tot uitdrukking wordt gebracht. Maar er is méér dat gemeenschappelijk is: het huisvestingsprobleem. Op een enkele uit zondering na kampen alle padvinders met ruimte gebrek. Bij de katholieken ervaart men de nood aan geschikte spel-en vergaderruimte minder hevig. Men beschikt daar meestal over parochiehuizen in de verschillende parochies. Maar de anderen zouden niets liever willen zien dan fikse lokalen, oud of niet oud, maar in ieder geval geschikt om erin te kunnen „timmeren". Ook de activiteit op het land kan vaak niet volgens de ideale regels worden verricht, omdat goede terreinen ontbreken. Op het water is dat iets anders; de Schiedamse waterverkenners zullen dit zeker onderstrepen... Verspreid door Schiedam vindt men overal clubhuisjes en jeugdlokaaltjes voor de padvinders, padvindsters en gidsen. Zij worden geleid door oudere jonge mensen, die vaak uiterst goed zijn opgeleid en over vele kwaliteiten beschikken. „Jammer, dat men zo weinig mensen bereid vindt de leiders- of leidsterscursussen te volgen," zo verzuchtten enkele commissarissen en commissa- ressen toen wij dit moeilijke onderwerp benader den. Er heerst een chronisch gebrek aan goede leiding, omdat men de laatste jaren over 't alge meen de padvinderij te jong verlaat. Dit in tegen stelling met vroeger. Onze vraag: „zal deze beweging steeds levens vatbaar blijven?" werd met een ontornbaar „ja" beantwoord! JAN RUBINSTEIN.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1957 | | pagina 13