<3By stiefeld om informaties. Ze zijn er alle maal wijzer uitgekomen. „Waar kan ik luchtbedden huren?"- „Weet u mis schien waar Dzjiboeti ligt en hoe je daar kunt komen?". In de van Deventerstraat lag een piano en over de van Riebeeckweg holden twee var kens. Zulke dingen verlevendigen het stadsbeeld. Woensdag 20 maart: De blote cherubijntjes tegen de wand van onze raadszaal hebben zich vanavond even de ogen uitgewreven: „Wat zullen we nou beleven?" vroegen zij malkander af.Hebben de raadsleden een verjongingskuur onder gaan?" .Zij begrepen blijkbaar niet dat zij de tweede vergadering moch ten bijwonen van onze „Jeugd-Gemeen- teraad". Het ging dan ook helemaal nét echt. „Wethouder F. A. de Wolff" verdedigde het voorstel om te komen tot een Cultureel Centrum.... Hij deed het bijzonder goed want onze „jongeren" hebben het voorstel aan vaardWat jammer" zuchtten de cherubijntjes na afloopdat het maar een spelletje was." Donder dag 21 maart: Het openluchtbad in Kethel zal „Groenoord" heten.... Waarom?.... Nee, meneer, niet „zo maar". Dit bad zal „Groenoord" worden genoemd omdat het is aange legd op grond van de boerderij die zo heet. In Bad Groenoord zullen zich 5000 mensen tegelijk kunnen amuseren in het water en op de speelweiden. Er zullen op het terrein van Bad Groen oord 16000 hyacinten-bollen worden uitgezet. Er werd voor Bad Groenoord 3000 kubieke meter betonspecie ge stort en er werden 1 miljoen baksteen tjes gelegd. Er komt een fietsenstalling voor 1200 fietsen. Het Bad Groenoord beslaat een oppervlakte van veertig duizend vierkante meter.en als u het niet gelooft, ga het dan allemaal maar ndtellen. En wie staat daar triomfen te vieren op het plankier van het Passagetheater? Ons aller K.N.A. met het toneelstuk „Kom terug, kleine Sheba" onder leiding van Pieter Kreeft. Zondag 24 maart: Twintig jaar lang is akela Pluijm nu welpen leidster. Dat IS eventjes wat. Daar moet je een bende geduld voor hebben, een ongelooflijke hoeveelheid fantasie en een enorme dosis LIEFDE. Zij ontving de onderscheiding „Real Scout" (het is pas de derde maal dat deze onderschei ding in Nederland wordt uitgereikt, dat zegt wel iets) en een gouden me daille. H puntje U puntje L puntje D puntje E puntje. Dinsdag 26 maart: Pater Strijbos vertrekt naar Amsterdam. Het is mijn gewoonte niet om in deze kroniek „mensen uitgeleide te doen".... Pater Strijbos echter is een man die zeer velen zullen missen, omdat hij een persoonlijkheid is, die ver boven het gemiddelde uitsteekt. een man, die zijn naasten zéér lief heeft.en dat toonde. Amsterdam mers, wij zijn, voor het eerst in ons leven, een heel klein beetje jaloers op jullie. Woensdag 27 maart: Als je onze „Klaar-Overs" vraagt hoe ze hoofdagent Wessel vinden, gaat er prompt een duim de lucht in: zó'n man! Want niet alleen leidt hij de schoolkinderen op voor hun be langrijke taak als „klaar-over". Zo nu en dan organiseert hij „middagjes". Vandaag was er een filmprogramma bijvoorbeeld. Donderdag 28 maart: O.D.O. (Ontwikkeling door Oefening) bestaat 25 jaar. Vanavond laat deze gymnastiekvereniging in Arcade zien wat ze in al die tijd geleerd hebben. Een van de jeugdige leden bood het bestuur een nieuwe vlag met vaandel aan. En weet u wat nu zo leuk is? De jongens en meisjes hebben die vlag en dat vaandel zelf verdiend: door oud papier op te halen. Zaterdag 30 maart: Omdat het op 10 april a.s. 25 jaar geleden is dat het Schiedamse Onderwijzers Toneel werd opgericht, levert S.O.T. vanavond haar jubileum stuk „Flat te huur". Alvast „Proficiat". (Vervolg van pag. 35) curieus en hoogst vermakelijk boek uit onze mu seumbibliotheek (die je, in het museum, altijd mag komen raadplegen), getiteld „Geïllustreerd Hand boek voor Wielrijders", verschenen te Leiden in 1891. Een verrukkelijk werkje, waaruit ik in de volgende brieven zeker enige keren stukken zal citeren. Het geniale van de uitvinding van de fiets schuilt, net als bij de gewichten-klok, voor mij allereerst in het energie-gebruik. Die andere grote uitvin ding van de mens, namelijk het wiel, werd plotse ling gecombineerd met de „ontdekking" van de eigen lichaamskracht tot het eerste persoonlijke vervoermiddel, dat het paard kon vervangen! Realiseer je eens even, Willem, wat dat betekende! Wie zich snel wilde verplaatsen door de wereld moest op een paard klimmen, was van iets anders afhankelijk. Daar kwam de fiets: twee wielen waaraan men zelf de beweging toevoegde. Nu kon men alleen, op eigen verantwoordelijkheid, het genot van de snelheid beleven. Sterker nog: pas met de fiets kon men werkelijk zich bewust worden, wat snelheid was omdat men de snelheid zelf schiep en met deze creatie moest het hele wereld beeld wel veranderen. (Kun je me volgen Ikgatoch hoop ik niet te hard? Met een stap-fiets kan ik „zonder moeite eene snelheid van acht, negen a tien mijl per uur rijden" zegt het boek.) Zo bezien krijgen ook die oude fietsen van ons een geheel nieuwe betekenis, hoop ik, een cultuurhistorische betekenis weer, en ik beloof je, dat ik er nog op terugkom want ach, dat boekje is onbetaalbaar. Wat er in het museum verder te doen en te zien is vind je in de bijgevoegde museum-agenda, en weet dan, Willem, dat ik als steeds ben je toege negen maar kritische en nauwlettende (op het medevoeren van honden, pluimvee en wandel stokken) vriend, de conservator PIERRE JANSSEN. de voorplaat „De spiegel van Holland", de omschrijving door buitenlanders van de grote plaats die het water in ons Nederlandse leven inneemt, staat ook op deze foto duidelijk gemarkeerd. We hadden dit beeld van de Korte Haven met de molen De Drie Koornbloemen op de achtergrond ook op de kop kunnen plaatsen. Maar de sprong van statisch beeld naar dynamische werking had in het water kunnen leiden: dan was de spiegel vertroebeld geworden en het effect te niet gedaan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1957 | | pagina 18