c De Schiedumse Gemeenschap J 50 faar Koninginnefeest 27 ORGAAN VAN DE STICHTING DE SCHIEDAMSE GEMEENSCHAP JAARGANG 9 - No. 2 - APRIL I9S7 Als In het begin van de twintigste eeuw een lid van de koninklijke familie verjaarde, was het alleen de schutterij, die er de feeststemming inbracht. Reeds om één uur 's middags stonden de dappere mannen in de drilschuur bij de Doelen aangetreden en als dan het vaandel gehaald was bij de woning van Majoor Bulderdeboem, zoals men Gerrit Visser, het hoofd van de schutterij oneerbiedig noemde, klonk het commando .Voorwaarts mars" en zette de troep zich in beweging. Met muziek voorop ging het naar het paradeterrein aan de Dam (voordien was het de Grote Markt). Wanneer men daar onder krachtig tromgeroffel en het geschetter van het koper was aangekomen, had zich daar reeds een talrijk publiek verzameld. Weldra vertoonde zich een koets, getrokken door twee glanzen de paarden en in die koets zat de burgemeester, deftig in het zwart met hoge zwartzijden cilinder, en naast de burgemeester de majoor in fleurige schuttersuniform. Was de parade afgelopen, dan maakte de schutterij een flinke mars door de stad, waarbij het publiek, gevangen door het machtige ritme, vanzelf meeliep. Zo vierde men het koninginne feest in Schiedam, ruim een halve eeuw geleden. Maar enkele jaren daarna was er geen schutterij meer. De landsregering had het besluit tot opheffng dezer krijgshaftige instelling genomen en het duurde niet lang, of ook de laatste officier was gepensioneerd. Nóg vindt men in het Stedelijk Museum hun over blijfselen: een collectie geweren, waarmee de schutters zich eens de glorie der dapperheid aan de schouders hebben gezetEn toen de schutterij ter ziele was, was het ook met de feestvreugde gedaan. In de Schie- Hoe men het jubileum zal vieren. Hoewel nog niet alles volkomen geregeld is, kan toch reeds worden medegedeeld hoe de jubilerende vereniging haar vijftigjarig bestaan zal vieren. Op 15 mei zal er in het Passage Theater een feest zijn voor leden, belangstellenden en genodigden, dat zal klinken als een klok. Er zullen eersterangs artisten voor worden uitgenodigd, mensen van het kaliber van Wim Kan en Georgette Hagedoorn. De Aula van het Stedelijk Museum zal het toneel worden voor een officiële ontvangst door het gemeentebestuur. De juiste datum staat nog niet vast, maar men denkt aan de avond van Taptoe, dus op de 29ste. Op Koninginnedag zelf zullen er geen bijzondere feestelijkheden in verband met het vijftig jarig bestaan der vereniging zijn. Wel komt de feeststemming tot uiting in het programmaboekje, dat in zijn frisse opmaak de gulden symbolen van dit kroonjaar draagt. damse kranten van 1 september 1906 stond de klacht, dat er met Koninginnedag niets te beleven was ge weest. De straten waren doods en verlaten gebleven. Deze klacht is de aanleiding geworden tot de op richting van de Oranjevereniging, die thans onder de naam van Vereniging Nationale Feest- en Gedenk dagen haar gouden jubileum viert. Op 16 oktober 1906 hebben de heren C. Blommendal en J. Dresch, twee Schiedamse journalisten, samen met bakker T. M. Smid, het initiatief genomen tot de oprichting van een vereniging, die zou kunnen zorgen voor hetgeen nu eenmaal bij een Oranjefeest behoort. Op 10 de cember was alles kant en klaar, een bestuur benoemd en de statuten goedgekeurd. Mr. D. Lodder, meester-timmerman J. van der Most, Jan van der Hout, en A. M. den Draak allemaal bekende namen. Zij vormden het bestuur, dat prompt de stad in vier feestwijken verdeelde: de Gorzen en het Hoofd, dan de Plantage, de Nieuwe Haven en de Korte Haven, vervolgens de binnenstad, de Noord- vest en het Broersvest, en ten vierde de Singel, de Rotterdamsedijk en de Buitenhavenweg. Meer was er in Schiedam nog niet. Met deze vier wijken was de vreugde in Schiedam bekeken. Maar de eerste maal, dat men daarna Koninginnedag vierde, op 31 augustus 1907, ging het grootscheeps: er was koraalmuziek, een traktatie voor de schoolkinderen in verenigings lokalen en scholen, er was een voetbalwedstrijd op een terrein bij Gusto en daar speelde toen de Voor waarts", zoals in die jaren de S.V.V. nog heette. Het muziekkorps van de Schutterij was blijven bestaan of weer tot nieuw leven gekomen en speelde met St. Ambrosius in de Gorzen en op het Broersvest, Textor ontlokte aan het carillon van de Grote Kerk een lawine van feestelijke klanken, er waren roei- wedstrijden en optochten met versierde fietsen en 's avonds was er in de havens een gondelvaart met versierde en feestelijk verlichte bootjes. De oudere Schiedammers zullen zich nog best het matrozenkorpsje van Vrijland herinneren, dat nog vele jaren nadien nooit aan het feest ontbrak.Zo is dan het begin geweest van de thans jubilerende vereniging.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1957 | | pagina 7