Schiedamse Genieenschap 28 Bureau: Plantage, Schiedam, tel. 68043 Ere-voorzitter: mr. J. W. Peek, burgemeester van Schiedam. DAGELIJKS BESTUUR: M. HolI, voorzitter; F. A. de Wolff, secretaris; A. de Groot, penning meester; G. W. van Bergen Wal raven, E. A. Leenderts, A. L. J. Kunze, mr. H. A. M. Roelants, leden. BESTUURSRAAD: N. J. J. van Baarle, J. T. M. Bertels, A. S. H. A. Blaisse, M. den Boer-Bijl, K. J. Heyboer, ir. W. E. Hoek, L. Kamp, C. Landsbergen, mej. A. E. D. Noordegraaf, W. C. Oranje, C. Rauws, A. M. Sunderman, B. Vincent en A. van der Wel. REDACTIE-COMMISSIE: M. Holl, P. Groenendaal, B. Vincent, en W. O. Duys. Eindredacteur: B. Evenhuis. Aan dit nummer werkten mee: Pierre Janssen, B. Kedde, Jan Ru binstein, Sebastiaan, A. Velthoen, P. C. Visser f en B. Evenhuis. Foto's, tekeningen: Chr. Breur, Octave de Coninck, Gem. Archief en J. F. H. Roovers. INHOUD: pag. 50 jaar koninginnefeest 27 Gemeenschapsleven 28 Vuurproef voor de vroedschap 29 Twee eeuwen Lutherse Ge meente 30, 31 Oud Schiedam IV 32 Langs het derde milieu 33 Museumbrief34, 35 De eerste fiets 35 Culturele Spiegel 36 Burgerdagboek 37 Bij de voorplaat 38 Overneming van artikelen of foto's, ook van gedeelten, slechts toegestaan met bronvermelding. ABONNEMENTEN: f3,per jaar of f 0,35 per nummer, voor buiten Schiedam f3,25 (giro 549934 t.n.v. De Schiedamse Ge meenschap). ADVERTENTIES: N.V. Kon. Ned. Boekdrukkerij H. A. M. Roelants, Lange Haven 141 Schiedam, tel. 69300. Giro 5858. Behalve het bij monde van voorzitter M. Holl genomen afscheid van de heer K. J. Heyboer uit het dagelijks bestuur had de be stuursraad in zijn jongste vergadering nog meer mutaties te aanvaarden. Zo heette men in zijn midden welkom de heren C. Rauws en A. M. van der Wel, die benoemd werden in de vacatures van de heren K. W. van Houten en B. van den Berg, die onze stad verlieten. In het dagelijks bestuur nam de heer E. A. Leenderts die reeds uit de sectie sport (S.B.L.O.) zitting heeft in de bestuursraad de plaats van de heer Heyboer in, terwijl voorts secretaris F. A. de Wolff werd her kozen. Maar er is nog een mutatie, die genoemd moet worden, zij het niet uit de onmiddellijke kring der bestuurderen. Willem O. Duys gaat Schiedam en daar mee de Schiedamse Gemeenschap verlaten omdat hij bij Philips' Phonograflsche Industrie in het Gooi meer toekomst zag liggen. Dat zal ieder hem van harte gunnen, want welke Schiedammer kent Wim Duys nou niet? De zwarte vlotte causeur, die met letterlijk iedereen een gezellige babbel kon maken, die met zijn flux de paroles een hele Plantage kon boeien en de onderdelen van menig Vakantiefeest-avondprogramma boeiend en leuk aan elkaar lijmde. Dat er in die richting een toekomst voor hem zou liggen, was te voorzien. Maar ook wij zullen hem missen. Zijn medewerking aan het Gemeenschapswerk en met name aan ons blad in de functie van eindredacteur, die hij tot en met februari vervulde, is wel eens onmisbaar geweest. Moge in dat woord onze grote waardering voor zijn figuur besloten liggen. Er wordt hard gewerkt aan het Vakantiefeest, dat onverbiddelijk genaakt. De bestuursraad delegeerde in vol vertrouwen de bergen werk die verzet zullen moeten worden aan de specialisten van het Vakantiecomité. Het in ons vorige nummer aangekondigde uitrekken van de feestweek over een langere periode zal wer kelijkheid worden, maar nadere gegevens eisen nog voorbehoud. De enkele gerezen bezwaren zullen met glans door de grotere mogelijkheden en voordelen, die we ook reeds eerder uiteenzetten, worden weggewerkt. Ook de kermis belooft gezelliger dan ooit te worden. Twee eigen publikaties eisen nog even de aandacht. Het uit gekomen jaarverslag is een fraai stuk werk van secretaris en penningmeester, waarin men kan lezen hoe de Stichting voor haar werk een succesvol jaar had, maar de financiën door onvoor ziene omstandigheden (regen in de vakantieweek en de nog ongewende nieuwe plaats van het attractiecentrum) helaas een veer moesten laten. De andere is het onder de amateurtonelisten verspreide uit voerige juryrapport van de zo succesvolle toneelwedstrijd der sectie Toneel. Een werkje, waaruit (behalve lof voor sommigen) voor de meeste deelnemers nog zeer veel lering valt te trekken. Een nauwgezette bestudering van de tips voor keuze en spel en de motiveringen der cijfers verdient voor alle, ook andere, verenigingen en derzelver regisseurs van harte aanbeveling. Want uiteindelijk was de wedstrijd toch in hoofdzaak om een stimulans tot peilverbetering begonnen! K. I. Heyboer

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamse Gemeenschap (tijdschrift) | 1957 | | pagina 8